The President of Malta

Diskors mill-Eċċellenza Tiegħu George Vella, President ta’ Malta, waqt iċ-ċerimonja ta’ gradwazzjoni tal-Komunità Terapewtika ta’ San Blas, Caritas, Ħaż-Żebbuġ, 23 ta’ Ġunju 2023

Eċċellenza Monsinjur Isqof Awżiljarju,

Monsinjur Charles Cordina, Vigarju Episkopali għad-Djakonija,

Sur Anthony Gatt, Direttur Caritas,

Mistednin Distinti,

Sinjuri,

Nirringrazzja lill-Caritas li għal sena oħra għoġobha tistedinni għal din il-lejla ta’ ċelebrazzjoni.  Irrid nibda billi nifraħ lill-gradwati kollha.

Prosit lilkom ilkoll.

Erbatax huwa numru sabiħ ħafna.  Però kif insistejtu intom stess, m’intomx sempliċiment numru.  

Intom, erbatax-il storja differenti.  F’kull waħda jispikka s-suċċess, il-kuraġġ u it-tama. 

Ir-reżiljenza u l-mod kif irnexxielkom titbiddlu f’dawn l-aħħar sena u nofs kienet ta’ min jammiraha.  Bħalma kien xejn anqas ta’ min jammirah il-pass li wassalkom biex tieħdu l-ewwel deċiżjoni li tibdew tieħdu l-kura f’wieħed miċ-ċentri speċjalizzati tal-Caritas.

Il-ħajja ta’ kulħadd hija mimlija sfidi.

Fiha t-tlugħ u l-inżul li jesperjenza kulħadd lil hinn minn klassi, razza jew livell ta’ edukazzjoni.  Kull individwu f’ħin jew ieħor ifittex il-wens li jista’ jservih ta’ kenn mill-inkwiet u d-dwejjaq li jkunu qegħdin itaqqluh.  L-użu ta’ sustanzi li jwasslu għal dipendenza huwa eżempju ta’ kif uħud jaħsbu li se jsibu l-wens. 

Nitlob lil kulħadd min qiegħed hawn, u dawk li mhux magħna, biex meta niltaqgħu ma’ individwi li għandhom dipendenzi, niftakru li l-ewwel u qabel kollox dawn huma nies bħalna u li esperjenzaw jew li għadhom għaddejjin minn problemi kbar. 

L-ewwel u qabel kollox, ma’ dawn ħutna rridu nuru empatija u mogħdrija, u nevitaw kliem ta’ disprezz, kliem li jbaxxi jew iweġġa’ u li ma jġibx ġieħ lid-dinjità tal-bniedem.  Minflok, jekk niskopru individwi b’dawn il-problemi, inħeġġu u nirreferu lil dawn l-individwi għal kura.  Meta nneħħu l-istigma li sfortunatament għadha magħna, inkunu qed niżguraw li min ibati mid-dipendenza jħossu apprezzat u mifhum, mhux immaqdar jew insultat, u b’hekk jgħinu jegħleb l-isfidi li l-programm ta’ diżintossikazzjoni jġib miegħu.  Dan huwa element importanti ħafna u kruċjali biex iwassal lil kull individwu jtemm il-programm b’suċċess.

Hawnhekk irrid insellem minn qalbi lill-ħaddiema kollha taċ-ċentri tal-Caritas.  Intom iċ-ċavetta tas-suċċess għar-residenti kollha.  Intom dawk li toffru l-vera wens lil min hu dipendenti u jirrikorri għall-għajnuna tagħkom.  Intom tgħallmu kif wieħed għandu jistruttura ħajtu u trawmu wkoll sens ta’ dixxiplina li jgħin fil-bidla u d-determinazzjoni li kull individwu għandu bżonn u jeħtieġ sabiex jgħix ħajja ’l bogħod mis-sustanzi. 

Intom tagħtu wkoll tama li fejn teżisti x-xewqa u d-determinazzjoni li tispiċċa l-kura, wieħed jista’ verament ifiq.  Dawn huma kollha għodda li wieħed ikollu bżonn sabiex imur lura fis-soċjetà b’saħħtu biżżejjed fiżikament u mentalment biex jegħleb kwalunkwe ċirkostanza li l-ħajja ġġib u tlaqqgħu magħha.

Il-Caritas tiżgura li dan iseħħ ukoll billi taċċerta li kull persuna li tattendi l-programm tiġi ppreparata biex tirritorna lura fil-qasam tax-xogħol meta jasal iż-żmien.  Dan huwa element importanti ħafna għal integrazzjoni sħiħa fis-soċjetà sa minn qabel ma jitlesta l-programm kollu.  Meta persuna jkollha xogħol, tingħatalha lura d-dinjità, ikollha skop, u ssir finanzjarjament indipendenti filwaqt li terġa’ tibda tintegra ruħha bil-mod wara xhur sħaħ ’il bogħod minn kulħadd.

Fuq dan il-punt irrid insemmi r-rwol siewi tad-Dar Charles Miceli li issa ilha miftuħa u tiffunzjona għal dawn l-aħħar ħames snin.  Din id-Dar, li hija semiresidenzjali, tipprovdi sistema ta’ ‘after care’ fejn kull individwu li jkun wasal biex ilesti l-programm, jew ikun lesta diġà, jibqa’ jiġi segwit biex ma jerġax jaqa’ fid-dipendenza. 

Kulħadd jaf kemm hu delikat iż-żmien meta r-residenti jagħmlu t-taqliba bejn it-tmiem tal-programm u ż-żmien li fih jirritornaw lura fis-soċjetà. Ħafna drabi dak li jkun abbli jħossu vulnerabbli u xi ftit beżgħan.  Id-Dar Charles Miceli tipprovdi wens erbgħa u għoxrin siegħa kuljum lil dawk kollha li jkunu qed jiddubitaw minnhom infushom.  “Il-Każin Pożittiv”, hekk kif inhi mlaqqma minn dawk li jagħmlu użu minn din id-dar, iservi ta’ spalla u widna u jżomm lil kull min ifittex is-servizzi tiegħu fit-triq it-tajba. 

Mill-ġdid insellem lid-dedikazzjoni totali tal-ħaddiema kollha ta’ din id-dar.  Fi ħdan il-Caritas, u l-fergħat tagħha, intom tivvalorizzaw lill-individwu, u dan hu l-isbaħ rigal li xi ħadd jista’ jirċievi. Intom mimlijin imħabba u mogħdrija.  Ftit jiem oħra, fis-26 ta’ Ġunju, infakkru l-Jum Internazzjonali kontra l-Abbuż tad-Droga u t-Traffikar tad-Droga.  It-tema ta’ din is-sena hija proprju li npoġġu n-nies l-ewwel sabiex inwaqqfu l-istigma u d-diskriminazzjoni u nsaħħu l-prevenzjoni.

Fuq dan ippermettuli nagħmel appell biex l-awtoritajiet kollha jaħdmu id f’id għall-ġid tal-individwi.  Il-qafas legali u ġuridiku jrid iservi ta’ sostenn għal dawk li għandhom bżonn u jeħtieġu l-kura.  Fl-istess waqt, għandu jkun jservi wkoll ta’ deterrent għal oħrajn li b’xi mod jagħmlu profitt jew deni billi jisfruttaw id-dgħufija ta’ ħaddieħor.

F’dan ir-rigward, irrid ngħid li sa mit-twaqqif tal-Awtorità għall-Użu Responsabbli tal-Kannabis, insistejt li jkollna laqgħat regolari mal-Membri tal-Awtorità, fejn huma jaġġornawni dwar l-inizjattivi edukattivi u l-implimentazzjoni ta’ programmi li jkunu qegħdin jagħmlu għall-ġid ta’ dawk li jagħmlu użu minn din is-sustanza. 

Nemmen li din m’għandhiex tkun Awtorità tal-isem, imma Awtorità magħmula minn nies kompetenti li kapaċi u mistennija jgħinu lill-awtoritajiet leġiżlattivi jbiddlu jew jaġġornaw il-liġi skont il-bżonn.

Napprezza li hemm ħafna li għad irid isir, fir-rigward tad-dipendenzi kollha u mhux biss tal-kannabis. Minn hawnhekk, irrid inħeġġeġ lill-awtoritajiet responsabbli li jaraw li jsaħħu l-ħidma tagħhom favur il-ġustizzja soċjali u l-prevenzjoni mid-dipendenzi u għalhekk ma jiddejqux jieħdu deċiżjonijiet meħtieġa u f’waqthom kull meta jkun hemm bżonn.

Din hija ġlieda kontra d-dipendenza mid-droga, mhux ġlieda kontra min jaqa’ vittma.  Dawn huma ħutna li għandhom bżonn l-għajnuna, is-simpatija u l-imħabba tagħna lkoll. 

Mistednin Distinti,

Sinjuri,

Qabel nagħlaq, nixtieq mill-ġdid nifraħ lill-gradwati kollha li qegħdin niċċelebraw magħhom illum.  Nifraħ ukoll lill-familjari tagħhom li m’għandix dubju kienu ta’ sapport għalihom biex waslu s’hawn.  Kunu kburin bihom.  Il-gradwati tagħna wrewna biċ-ċar kemm huma b’saħħithom u determinati li jirnexxu u li jbiddlu ħajjithom.

Għeżież gradwati, min-naħa tiegħi ngħidilkom biss biex ma taqtgħu qalbkom qatt.  Ibqgħu ftakru minn xiex għaddejtu biex wasaltu s’hawn u ibqgħu aħdmu u stinkaw biex tilħqu l-għanijiet tagħkom.  Tinsew qatt li kull wieħed u waħda minnkom għandu valur kbir għalina lkoll.  Emmnu fikom infuskom u tirnexxu dejjem.

Nawguralkom futur mimli saħħa u kuntentizza.

Grazzi

-tmiem-

Skip to content