The President of Malta

Diskors tal-E.T. George Vella, President ta’ Malta, waqt il-gradwazzjoni, Caritas, 24 ta’ Ġunju 2022.

Eċċellenza Arċisqof,

Ministri,

Presidenti Emeriti,

Sur Anthony Gatt, Direttur,

Sinjuri,

Għeżież residenti,

Huwa dejjem ta’ pjaċir li nirċievi xi invit mid-Direttur tal-Caritas biex niġi nżur xi waħda mid-djar tagħkom. Sena wara l-oħra nħoss li dan l-appuntament sar importanti ħafna fil-kalendarju tiegħi. Fil-fatt, ninsab kuntent ħafna li qed niltaqa’ magħkom f’din l-okkażjoni tant importanti kemm għalikom li qed tiggradwaw u kemm għall-familji tagħkom. Dan huwa jum speċjali anke għal dawk il-professjonisti u l-ħaddiema l-oħra li kienu magħkom u ħadmu fuqkom dawn l-aħħar xhur. Jiena nemmen li huwa proprju dan l-isforz kollettiv li wassalna fejn qegħdin illum.

Nieħu għalhekk l-opportunità biex nirringrazzja lill-ħaddiema kollha li jaħdmu fi ħdan il-Caritas Malta. Il-professjonalità tagħkom flimkien mad-determinazzjoni biex tixprunaw lil min ikun tilef il-bilanċ lejn ħajja aktar kompluta u f’saħħitha, huma kwalitajiet ta’ min wieħed jammira. Flimkien ma’ professjonisti oħra fil-qasam tas-saħħa u l-edukazzjoni, intom qed tkunu niċċa importanti fil-ħajja ta’ ħafna nies u mudell għall-ġenerazzjonijiet żgħar. Xogħol ta’ dan it-tip jitlob livell għoli ta’ empatija, dedikazzjoni professjonali, u, nazzarda nżid, vokazzjoni wkoll.

Kif għadni kemm semmejt ftit ilu, il-ġurnata tal-lum hija ċelebrazzjoni ta’ xogħol kollettiv, iżda hija wkoll riflessjoni ta’ tnax-il persuna li ħadmu bis-sħiħ biex jiksbu dak li għandhom illum; tmun u kumpass aħjar biex jegħlbu l-isfidi li toffri l-ħajja.

Forsi huma ftit dawk li jifhmu kemm il-proċess lejn ħajja bilanċjata u ’l bogħod minn xi forma ta’ dipendenza huwa proċess delikat u li jieħu sfumaturi differenti għal nies differenti. Ħafna drabi nsibu l-idea żbaljata li min jiżviluppa problemi ta’ dipendenza huwa xi persuna sfrattata jew xi kriminal.

Nemmen li nkunu qegħdin nonqsu bil-kbir milli nagħtu ġieħ lid-dinjità tal-persuna jekk ma naslux nifhmu li d-dipendenza, sfortunatament, tiżviluppa sforz problemi oħra ta’ madwarna jew problemi personali. Nisħaq fuq l-importanza li ma nagħtux l-impressjoni li d-dipendenza tiżviluppa għax il-persuna tkun ta’ karattru dgħajjef jew b’xi personalità suxxettibbli għad-dipendenza.

Għalhekk, b’rispett assolut, jiena nemmen li l-vuċi ta’ dawk li jiżviluppaw dipendenza minħabba l-użu ta’ xi sustanza jew imġiba oħra bħalma huwa l-logħob tal-azzard, għandha tibqa’ l-fulkru fuqiex infasslu l-politika soċjali tagħna. Id-djalogu u r-rispett bejn dawk kollha involuti fil-proċess ta’ riabilitazzjoni huma għodod kruċjali biex iż-żerriegħa tat-tama li tkun nibtet xhur, jekk mhux snin, qabel, issib ambjent ġust biex tiżviluppa fi fjur ġdid li jiftaħ u jwarrad bħalma qegħdin naraw iseħħ illum.

Għeżież gradwati, intom dan il-fjur il-ġdid li qed nitkellem fuqu issa.

Illum qed taħsdu l-frott ta’ siġra b’saħħitha u li minkejja l-elementi jonfħu l-kontra, baqgħet dejjem aktar tixref lejn id-dawl u tiġbed ’il fuq. Għandkom verament tkunu kburin mhux biss ta’ din il-kisba, iżda wisq aktar tal-proġetti u l-ħbiberiji ġodda li ser tkunu qed tagħmlu wara dan il-jum. Ftit tal-ġranet ilu kont ukoll qed insejjaħ b’isimhom numru ta’ gradwati oħra li temmew b’suċċess programm ta’ riabilitazzjoni offrut minn Sedqa Malta. U hemmhekk tkellimt fuq il-bżonn li, fuq kollox, niżguraw soċjetà inklussiva u opportunitajiet ta’ xogħol u taħriġ sodisfaċenti u li jkomplu jgħinu biex dawn il-persuni, wara li jitilqu minn hawn u wara li jiffaċċjaw il-ħajja barra, ngħinuhom jiżviluppaw it-talenti tagħhom. Fuq kollox, irridu niżguraw li x-xogħol ikun wieħed dinjituż u li jagħti qligħ xieraq lil dik il-persuna. B’hekk biss tista’ s-soċjetà tgħin biex issaħħaħ l-isforzi li jagħmel kull persuna li b’determinazzjoni joħroġ lilu nnifsu mid-dipendenza. U bħalma jgħidulna kull wieħed u waħda minnhom, dan mhux faċli.

Jien nappella għalhekk biex bħala soċjetà nagħmlu użu minn kliem li ma jweġġax u naġixxu b’mod li jħares lejn kulħadd b’lenti ta’ fratellanza u mħabba lejn il-proxxmu.

Dan tal-lum mhux it-tmiem. Dan huwa l-bidu. Dan huwa bidu ta’ fażi oħra f’ħajjitkom, li ser tgħixu msaħħa minn dak kollu li tgħallimtu hawn ġew matul il-programm.

Jien ma rridx inkun negattiv. Minn qalbi, u f’isem is-soċjetà Maltija, nawguralkom li dan iż-żmien li għamiltu f’din il-komunità kien żmien ta’ tagħlim, ta’ bidla u ta’ tisħiħ tad-determinazzjoni li jiġi rranġat f’ħajjitkom dak kollu li mar ħażin. Ma jfissirx li m’hemmx ċans, u ngħidha bi dwejjaq, li wħud minnkom sfortunatament ma jistgħux jerġgħu jaqaw fid-dipendenza, jalla le, iżda jekk jiġri hekk ma tkunx waqgħet id-dinja u ssibu lil kulħadd għal darb’oħra b’dirgħajh miftuħin biex mill-ġdid jerġgħu jimxu magħkom it-triq li fl-aħħar twassal għal fejqan li jibqa’ tajjeb.

Nawguralkom u agħmlu kuraġġ!

Skip to content