The President of Malta

Speech by E.T. George Vella, during the launch of the book “8000 years of Water”, by the Water Services Corporation, 10 November 2022, (Speech in MT)

Sinjuri,

Sur Karl Cilia,

Mistednin,

Bi pjaċir ningħaqad magħkom illum għal din l-okkażjoni, għax mhux biss qed inniedu ktieb li jitkellem fuq Malta, iżda qed nieħdu l-opportunità biex napprezzaw tassew kemm l-ilma huwa l-aktar riżorsa importanti u bażika għall-iżvilupp tal-ħajja inġenerali fuq din il-pjaneta, kif ukoll għall-ħajja ta’ kull soċjetà u kull nazzjon. Nibda billi nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lil dawk l-awturi kollha li taw sehemhom biex titfassal, titlesta u tinħareġ din il-pubblikazzjoni, u lill-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma ta’ din l-inizjattiva. Li wieħed jagħmel riċerka ta’ din in-natura mhux faċli, u għalhekk napprezza l-impenn ta’ kull min kien involut. Napprezza wisq aktar li l-qligħ mill-bejgħ ta’ din il-pubblikazzjoni ser ikun qed jagħti kontribut lill-għanijiet ta’ saħħa u dawk soċjali tal-Malta Community Chest Fund. Dan huwa ħsieb nobbli, u li bla dubju ta’ xejn jista’ jservi ta’ mudell għal entitajiet oħra governattivi u organizzazzjonijiet mhux governattivi li għandhom il-Malta Community Chest Fund għal qalbhom.  

Sinjuri,

Il-ġenerazzjoni tal-lum forsi ma tapprezzax il-benefiċċji taċ-ċertezza li wieħed jiftaħ il-vit tal-ilma u dejjem isib ġej ilma nadif u tajjeb għall-użu. Illum ftit li xejn niftakru kemm il-provvista tal-ilma kienet problema u kawża ta’ skariġġ, speċjalment, fl-antik, għan-nisa tad-dar biex iġibu l-ilma minn dak li kien magħruf bħala l-pomp! Illum inħarsu lejn l-Għajn tal-Ħasselin bħala post storiku. Ħafna anzjani tagħna jiftakru ‘l-pompi’ tal-ilma fil-pjazez prinċipali tal-irħula u l-ibliet tagħna. Tajjeb li wieħed jiftakar kemm batew ta’ qabilna biex kellhom aċċess għal ilma nadif u sigur għal saħħithom. Il-liġi li kienet iddaħħlet fi żmien l-Ordni tal-Kavallieri, jiġifieri dik li kull binja jkollha bir magħha, kienet imnebbħa mill-bżonnijiet ta’ dawk iż-żminijiet, iżda wkoll kienet qed tħares ħafna ’l bogħod.

Illum il-ġurnata, insemmu kliem u kunċetti bħalma huma, is-sostenibilità, it-tibdil fil-klima u l-preservazzjoni tar-riżorsi naturali. Iżda meta wieħed jiżen u jixtarr xi jsarrfu dawn il-kliem, insibu li dan il-ħsieb tal-Kavallieri tal-Ordni ta’ San Ġwann dwar il-ħażna tal-ilma huwa sors importanti ta’ ispirazzjoni għalina lkoll. ’Il fuq minn ħames mitt sena ilu, bħala pajjiż konna diġà nafu l-problema li kellu pajjiżna minħabba n-nuqqas ta’ provvista tal-ilma u spiss konna niffaċċjaw kriżi relatata mal-ilma. Nemmen li fid-dinja moderna tal-lum, fejn il-konsum tal-ilma dejjem jogħla mal-bżonnijiet tal-iżvilupp tas-soċjetà, ninsabu f’sitwazzjoni li għandha bżonn ħafna aktar attenzjoni.

Sinjuri,

Forsi ħassejtukom inkwetati meta ħarġet informazzjoni relatata mal-ilma mtella’ jew ippumpjat mill-ilma tal-pjan (water table), fejn fuq medda ta’ tliet snin, il-produtturi tal-konkos ippumpjaw xejn inqas minn 237 miljun litru ta’ ilma. Ma’ dawn wieħed irid isemmi n-numru dejjem jiżdied ta’ swimming pools u meded ta’ turf artifiċjali. Dawn tal-aħħar, apparti li huma ta’ piż fuq l-ekosistema Maltija, huma wkoll ambjenti li jagħmlu użu ta’ ħafna ilma u li żgur ma jaqblux mal-klima Mediterranja li ninsabu fiha, sakemm wieħed ma jkollux riservi adegwati tal-ilma tax-xita x’juża’. Meta mbagħad wieħed iqis li t-temperatura tad-dinja qed dejjem tiżdied, importanti ferm li nkunu aktar konxji ta’ proġetti li jħarsu u mhux li jħassru jew jheddu l-ambjent.

Dak li qiegħed jiġri madwarna minħabba t-tibdil fil-klima huwa allarmanti u għandu jiftħilna għajnejna dwar il-prijoritajiet tagħna bħala poplu. Diffiċli wieħed jifhem kif sitwazzjoni bħal tagħna hija sostenibbli, u kemm wieħed jista’ jibqa’ jdaħħal rasu fir-ramel. Infakkar li l-produzzjoni tal-ilma tajjeb għax-xorb tirrikjedi użu kbir ta’ enerġija elettrika u din id-dipendenza tesponi lill-pajjiżna għal bosta riskji, fosthom l-instabilità fis-swieq internazzjonali tal-prezzijiet tal-prodotti li bih nipproduċu l-elettriku. Dawn huma kollha aspetti importanti li jridu jiġu indirizzati meta nitkellmu fuq il-provvista tal-ilma.

Iva, pubblikazzjonijiet bħal din tal-lum huma importanti ħafna, iżda huwa wisq aktar importanti li permezz ta’ politika olistika nkunu kapaċi nħarsu fit-tul, u nkunu lesti nieħdu deċiżjonijiet għaqlin fil-pront, li preferibbilment jissarrfu f’ġid għal ħafna snin fil-ġejjieni.

Filwaqt li nikkumbattu l-ħsarat li jġib miegħu t-tibdil fil-klima, u nagħmlu l-aħjar mezz possibbli biex nippreservaw u nirriċiklaw il-ftit riżorsi li għandna, nemmen li l-irwol tal-edukazzjoni, speċjalment fl-iskejjel, jibqa’ ċentrali biex bħala pajjiż inkunu verament qed naħdmu favur dinja sostenibbli. Illum aktar minn qatt qabel għandna bżonn nifhmu kemm hu minnu dak li dejjem għallmuna b’għaqal kbir l-antenati tagħna, li kull qatra tgħodd.

Din il-filosofija u l-apprezzament għall-preservazzjoni tal-ilma għandha testendi ruħha wkoll f’bosta oqsma oħra ta’ ħajjitna. Ikun faċli għalina l-kbar li nibqgħu nħarsu biss lejn l-iskejjel bħala ċentru ta’ tagħlim u eżempju. Iżda, hemm bżonn li aħna l-adulti nkunu realistiċi, b’mod speċjali dawk involuti f’industriji li jagħmlu użu eċċessiv tal-ilma, u nkunu minn ta’ quddiem biex nipproponu metodi alternattivi li jħarsu l-ambjent. Flimkien ma’ djalogu u tagħlim fl-iskejjel, politika għas-sostenibilità tal-ilma tista’ tiġi estiża wkoll għal ċentri ta’ rikreazzjoni, fosthom dawk tal-anzjani u ċentri oħra, inkluż dawk sportivi u dawk relatati mal-festi esterni tal-irħula u tal-ibliet tagħna. Il-mixja tagħna lejn nazzjon u pajjiż aktar sostenibbli hija realtà li ma nistgħux ma nagħtux kasha. Huwa biss jekk inkunu flimkien li verament ikollna ċans li nirnexxu.  

Nagħlaq dan id-diskors billi mill-ġdid inrodd ħajr lill-awturi kollha tal-ħidma tagħhom biex ġiet imfassla din il-pubblikazzjoni u biex tkun suċċess u mhux biss isservi bħala ktieb importanti għall-istorja u l-patrimonju Malti, iżda wkoll bħala manwal ta’ kif pajjiżna għaraf matul is-snin japprezza, jippreserva u jiġġenera s-sors ewlieni li mingħajru l-ħajja lanqas biss kien ikun possibbli li teżisti; l-ilma.

Nirringrazzjakom.

-tmiem-

Skip to content