The President of Malta

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, during the EkoSkola Green Flag award ceremony, 13th November 2023. (Speech in MT)

Jiena ħsibt li kien ilu li għadda ż-żmien li nirċievi borża ta’ San Martin, li kienet verament sorpriża. Xi ħaġa li meta konna żgħar konna nistennewha, imma llum il-ġurnata ħafna minn dawn id-drawwiet sfortunatament insejniehom.

Sinjuri,

L-ewwel nett, bi pjaċir qiegħed nerġa’ ningħaqad magħkom din is-sena, kif semma s-Sur Attard, biex nagħtu ġieħ lil gruppi ta’ studenti, għalliema, u l-iskejjel għall-involviment tagħhom f’ħidma siewja fil-qasam tal-ħarsien ambjentali u tas-sostenibbiltà.

Irrid nagħmel qabel kollox differenza li s-sostenibbiltà li nitkellmu fuqha, u hawnhekk għandna l-għanijiet sostenibbli, mhix biss l-ambjent. L-ambjent huwa wieħed minnhom, però hemm ħafna affarijiet li mhumiex l-ambjent imma li jikkontribwixxu għal mhux biss l-ambjent fiżiku (il-ħmieġ, l-ilma, l-arja, il-kwalità), imma l-ambjent soċjali (in-nuqqas ta’ ġuħ, in-nuqqas ta’ ugwaljanza fis-soċjetà, ir-rispett lejn xulxin, l-edukazzjoni); dawn huma l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli, ħalli ma nħalltuhomx flimkien. L-ambjent huwa parti minnhom: climate change u climate action.

Però rridu nifhmu, u hawnhekk jiena jiddispjaċini forsi nibda fuq nota kemm kemm negattiva, li minkejja kollox u minkejja l-iżviluppi kollha, dawk, li suppost kellna nilħquhom sas-sena 2030, qegħdin biss seba’ snin ’il bogħod milli nilħquhom. U f’seba’ snin, sfortunatament, ma rridx inkun negattiv, imma diffiċli biex nilħquhom kollha. Intlaħqu ħafna minnhom, sar ħafna progress, kienu strumentali biex jindirizzaw l-attenzjoni tagħna f’ħafna affarijiet, u naħseb illi bla ma wieħed ikun kritiku, ma jfissirx li għax inti ma tilħaqx l-għanijiet tiegħek mija fil-mija, dak li tkun ilħaqt ma tridx tapprezzah.

U jiena qiegħed hawn biex inkompli nieħu l-opportunità biex anki nwassal l-apprezzament tiegħi lil Nature Trust – FEE, li din is-sena wkoll qed torganizza edizzjoni oħra ta’ din iċ-ċerimonja.

Permezz tal-viżjoni tal-fundatur tagħha, u rrid niftakar hawnhekk fis-Sur Guido Lanfranco, Nature Trust ilha għal dawn is-snin kollha tixpruna u trawwem ġenerazzjonijiet ta’ żgħażagħ biex jiżviluppaw imħabba u ġibda favur is-sostenibbiltà u l-ħarsien tal-ambjent.

Illum rajna eżempju ta’ kif qegħdin ninvestu mhux fil-futur, ngħid jien, fil-preżent. Dawn iż-żgħażagħ kollha, dawn it-tfal kollha li rajniehom min jitgħallem iħawwel xi affarijiet, min isajjar, min jirriċikla l-ħwejjeġ, min jagħmel il-kompost, dawn huma kollha affarijiet illi qegħdin niżirgħu f’moħħ dawn iż-żgħażagħ tagħna illi huma jridu jiffaċċjaw, allaħares qatt, l-affarijiet negattivi li jistgħu jiġru, diġà qegħdin naraw jiġru, madwarna jekk kemm-il darba mhux ser nieħdu ħsieb l-ambjent.

Mhux ser noqgħod insemmi n-nirien li kellna matul is-sena, mhux ser noqgħod insemmi l-għargħar li kien hemm ġewwa l-Libja, mhux ser noqgħod insemmi l-affarijiet kollha negattivi li kellna, però m’hemmx dubju illi n-natura qed tgħidilna: “Ħudu ħsieb għaliex insulentajtuni biżżejjed”. U jekk aħna m’aħniex ser inkunu fil-ħin biex nippruvaw ma nkomplux inniġġsu l-atmosfera, jiddispjaċini ngħid li t-tfal tagħna, mhux ġenerazzjonijiet oħra, it-tfal tagħna, ħajjin diġà, fi żmien 10/15/20 sena, ħa jkunu huma illi jkollhom jiffaċċjaw dawn il-problemi.

Fi żmien, qed nirreferi għal żmien Lanfranco, meta l-għarfien b’mod ġenerali fuq il-ħsara li kienet qiegħda ssir lill-ambjent kien kważi tista’ tgħid ineżistenti, u rridu nifhmu li sas-sebgħinijiet kienu ħafna pajjiżi Ewropej li kienu lanqas biss għandhom Ministeru tal-Ambjent, il-kuxjenza ma kinitx hemm, bdiet dieħla bil-mod il-mod meta bdejna naraw l-effetti negattivi fuq ħajjitna u ħafna drabi kienu bdew anki minn dik li hija tniġġis li kien imur minn pajjiż għal ieħor u jaffettwa anki l-istatistika tal-mard, u b’hekk is-Sur Lanfranco kien għażel li jwaqqaf din l-organizzazzjoni biex jaħdem favur il-bijodiversità u l-preservazzjoni tal-flora u l-fawna ġewwa pajjiżna.

Is-Sur Lanfranco emmen bis-sħiħ li l-edukazzjoni u t-tixrid tal-għarfien dwar il-konservazzjoni ambjentali kienu kruċjali sabiex l-ambjent naturali jiġi mħares mill-ħsara li kull wieħed u waħda minna jista’ jagħmillu.

Illum il-ġurnata l-ħsara saret u lkoll nafu l-atmosfera minn xiex qiegħda tbati.

Il-kwistjoni kollha qiegħda illi bħala pajjiż, aħna pajjiż żgħir, illi ma nsibux faraġ meta ngħidu li l-kontribut tagħna kien ftit biex niġġisna l-atmosfera – bħala pajjiż żgħir kemm stajna ħammiġna ħdejn pajjiżi kbar oħra? – però l-gwaj hu li l-atmosfera ddur mad-dinja kollha u dak li jagħmel il-kbir jolqot lilna wkoll u ma ngħidux: “Aħna ma konniex parteċipi fiha din”. U allura rridu anki minkejja kollox u l-kontribut żgħir tagħna, naraw kif ser nagħmlu biex innaqqsu minn dak illi anki fil-passat stajna għamilna. U rajna ħafna inizjattivi fit-tfal illi qed idaħħlu din il-kuxjenza ġewwa moħħhom ħalli jkunu jafu.

L-argument kollu llum il-ġurnata mhux tant kemm nistgħu nreġġgħu lura dak li ħammiġna, imma kif ħa nsibu t-teknoloġija li dak il-karbonju li hemm fl-atmosfera u l-methane li hemm fl-atmosfera nibdew nixorbuhom lura ħalli nnaqqsu mill-ħsara li qed jagħmlu fuq it-temp tad-dinja kollha.

Permezz tal-impenn tagħkom, l-istudenti li rajna llum tal-EkoSkola qed ikomplu jibnu fuq il-ħolma tas-Sur Lanfranco.

F’dan il-kuntest, ikun xieraq li nirringrazzja b’mod speċjali lil dawk l-edukaturi u l-kapijiet tal-iskejjel li bil-ħidma tagħhom – rajniehom hawnhekk jakkumpanjaw it-tfal – ġenerazzjonijiet ġodda ser ikunu jistgħu jagħtu sehemhom biex tiġi miġġielda l-iktar sfida li qegħdin inħabbtu wiċċna magħha bħalissa, jiġifieri t-tibdil fil-klima u d-degradazzjoni ambjentali ta’ madwarna, u iktar ’il bogħod minna.

L-iskejjel mhuwiex xogħolhom biss biex l-istudenti jitgħallmu minn fuq il-bank u minn fuq il-kotba, u mhux biss jgħallmu l-aritmetika u l-Ingliż. L-iskola, u hawn qed naraw ħafna każi u nifirħilkom u nawguralkom ta’ dan li għamiltu, hija ċentru edukattiv ħaj li tagħti s-setgħa u tħeġġeġ lill-istudenti sabiex ikollhom dawk l-għodod neċessarji li jgħinuhom iwettqu l-bidla għall-aħjar, li jirrealizzaw li huma ċittadini ta’ dan il-pajjiż u li kull wieħed u waħda minnhom għandu d-dover u għandu l-obbligu illi jagħmel il-parti tiegħu. Però ma tistax tikkonvinċi lil min jaġixxi u jikkoopera, jekk ma tikkonvinċihx u tgħallmu għaliex qed jagħmel dak li qed jagħmel, u dan hu s-sabiħ illi meta wieħed jara dawn l-inizjattivi li semmejtu, forsi wieħed jgħid inizjattivi żgħar, veru żgħar, però qegħdin jiżirgħu f’moħħ it-tfal, f’moħħ iż-żgħażagħ tagħna, dawk l-ideat u dawk il-pjanijiet biex ikunu jistgħu jikkontribwixxu mal-bqija tad-dinja kollha.

U għalhekk huwa dover tagħna li nkomplu nitkellmu u nsostnu fuq is-sostenibbiltà, anki minn età żgħira.

Is-Sur Attard għamel referenza għall-influwenza li għandhom it-tfal fuq il-ġenituri, fuq in-nanniet, meta jmorru u jippritkaw u jiġbdu l-attenzjoni għal min ikun qiegħed jagħmel affarijiet li nixtiequ li ma jagħmluhomx.

Jien niftakar meta kont nipprattika, meta kellna kampanja sħiħa kontra t-titjib minkejja l-posters kollha, l-iktar li naf dawk li kienu jiġu jgħiduli: “Dan waqqafni ta, daż-żgħir. Għax kull darba li jarani ħa npejjep jgħidli: ‘Int ma tħobbnix, ħa tmut u ħa tħallini mingħajr papà’”. U dawk huma messaġġi illi t-tfal jistgħu jwasslu lill-ġenituri tagħhom u anki jkollhom effett kbir.

U għalhekk bi pjaċir nosserva li l-EkoSkola kompliet tadotta politika inklussiva mibnija fuq djalogu u investiment u involviment tal-istudenti.

Il-mira tal-EkoSkola hi li permezz tal-iskejjel tagħna, l-istudenti jikbru f’individwi b’sens ċiviku b’saħħtu. Huwa importanti li t-tfal u ż-żgħażagħ ikunu involuti fid-deċiżjonijiet u inizjattivi fl-iskejjel fejn tidħol is-sostenibbiltà u l-ħarsien ambjentali. Dawn jieħdu deċiżjonijiet mhux għax ikkmandati jagħmluhom, jew imġegħlin jagħmluhom, imma għaliex jifhmu fuqiex qegħdin jitkellmu u jħossu l-bżonn għax ikunu konvinti illi dak qed isir għall-ġid ta’ kulħadd.

Sinjuri,

Il-Premju Green Flag huwa ċertifikat prestiġjuż li jixhed l-isforz tal-iskejjel biex irawmu stil ta’ ħajja sostenibbli fost l-istudenti żgħar tagħna.

Irrid naċċenna fuq kemm dan huwa premju magħruf globalment u kif huwa mibni fuq livelli ta’ kwalità internazzjonali. Dan ifisser li intom qed tagħmlu parti minn programm prestiġjuż u b’saħħtu li jinkludi, kif diġà ntqal, mal-20 miljun student minn madwar id-dinja f’59,000 skola f’74 pajjiż differenti; li hija xi ħaġa verament globali.

Waqt żjarat fl-iskejjel u fil-kuntatt li jkolli mat-tfal u ż-żgħażagħ, li huma ftit ristretti, dejjem nimpressjona ruħi u nagħmel kuraġġ kif dawn huma tassew konxji fuq il-bżonn ta’ iżjed għarfien dwar is-sostenibbiltà u l-ħarsien ambjentali. It-tfal tal-lum u ż-żgħażagħ tal-lum huma ħafna iktar mit-tfal ta’ ftit snin ilu. Mhux qed immorru snin twal lura ta, ftit snin ilu. Ftit snin ilu din il-kuxjenza ma kinitx qiegħda hemmhekk. U għalhekk kultant inħoss li dawn iċ-ċkejknin għandhom ħafna iktar x’jgħallmuna bl-eżempju tagħhom.

Dan nista’ nifhmu għaliex dawn huma l-ikbar sfidi ta’ żmienhom.

Iktar minn hekk, dawn huma l-perikli li jkollhom jiffaċċjaw matul ħajjithom ftit għexieren ta’ snin oħra mil-lum, jekk inħallu l-ħsara tal-ambjent u t-tibdil fil-klima għaddejjin qisu mhu qed jiġri xejn.  

F’dan il-kuntest, il-vuċi u l-attiviżmu tagħkom huma importanti biex inwettqu l-bidla li tant għandna bżonn – anki fuq livell globali.

Għeżież studenti u għeżież għalliema,

Il-parteċipazzjoni tagħkom fl-EkoSkola huwa eżempju ċar tal-entużjażmu u d-determinazzjoni biex tkunu vuċi ewlenija favur il-bidla favur l-ambjent u l-kwalità ta’ ħajja aħjar.

L-impenn tagħkom mhux qed ikun biss ta’ eżempju tajjeb għal sħabkom u studenti oħra. Iktar minn hekk, intom qed tkunu wkoll ta’ eżempju għalina l-kbar, li ħafna mid-drabi nkunu l-kaġun prinċipali tal-ħsara li ssir lill-ambjent u li aħna responsabbli għal ħsarat li diġà seħħew għaliex ma konniex nafu biżżejjed, jew agħar minn hekk, ma impurtaniex u poġġejna interessi ekonomiċi u finanzjarji qabel dawk ambjentali. U dan jgħodd fuq skala mhux biss personali imma anki fuq skala nazzjonali.

Id-dinja tagħna hija dinja fraġli u prezzjuża, u tirrikjedi rispett u t-tisħiħ ta’ prattiki sostenibbli. U kif dejjem ngħidu, m’għandniex dinja oħra. M’hemmx Plan B. Din hija l-pjaneta li qegħdin fuqha u rridu nagħmlu minn kollox biex nibqgħu ngħixu fuqha.

U għalhekk inħeġġiġkom biex tkomplu tkunu ambaxxaturi żgħar favur il-ħarsien tal-ambjent.

Kif qed taraw, l-ambjent m’għadniex nitkellmu fuqu fl-ajru. Nitkellmu fuq l-ambjent. Ħafna jgħidulek: “Imma dan x’inhu?” Milli rajt u mill-ħafna pjanijiet u proġetti li għamiltu fl-EkoSkola, ħafna minnkom qed jiġu mgħallma b’mod prattiku xi jfisser l-ambjent. Tmissu b’idejkom, tieħdu parti fil-programmi u tibdew tifhmu illi l-ambjent huwa xi ħaġa illi jeżisti u mhux biss fittizju jew inkella idea li jitkellmu fuqha l-kbar.

Jien ninkoraġġikom bis-sħiħ biex tkunu kritiċi u anki voċiferi – tgħollu leħinkom – lejn dawk li ma jiħdux ħsieb l-ambjent. Tiddejqu qatt tgħallmu jew tikkoreġu lill-adulti ta’ madwarkom fuq kif għandhom ikunu iktar konxji fuq it-tniġġis u l-ħarsien ambjentali.

Tul din il-Presidenza, jien dejjem sħaqt fuq kif il-ħarsien tal-ambjent naturali huwa essenzjali mhux biss għas-sostenibbiltà, imma wkoll għall-kwalità tas-saħħa fiżika tagħna u iktar u iktar fuq is-saħħa mentali.

Bħalma nafu, il-problema tas-saħħa mentali f’pajjiżna, sfortunatament, hija mifruxa sew u m’hemmx dubju illi ħafna mill-każi jibdew mill-fatt li madwar l-individwu ma jkunx hemm ambjent illi jgħinu ħalli jgawdi l-ġmiel tan-natura. U meta naraw dan l-impatt fuq ammont ta’ bini illi qed kontinwament jibla’ iktar art, fuq traffiku illi l-ħin kollu mwaħħal minħabba l-ammont enormi ta’ karozzi li għandna, ħadt gost nara hawnhekk ħafna inizjattivi li qed idaħħlu l-idea ta’ bicycle, però mbagħad irridu hemmhekk ukoll mhux biss nitkellmu fuq mezz ġdid, imma rridu wkoll naraw li dak il-mezz ikun sikur u li min jużah ma jkunx qiegħed jipperikola ħajtu minħabba in-nuqqas ta’ attenzjoni tal-oħrajn illi jkunu qegħdin fil-karozzi. Din hija xi ħaġa illi hemm bżonn pjanijiet fit-tul ħalli b’mod minnhom insolvu problema li għandna, però fl-istess ħin ukoll inkunu qegħdin ningaġġaw f’dak li huwa iktar favur l-ambjent.

Nirrepeti b’enfasi din il-kwistjoni: l-ambjent mhuwiex biss kapriċċ, inżommuh nadif, huwa bżonjuż għas-saħħa fiżika u, nerġa’ ngħid, iktar u iktar għas-saħħa mentali tan-nies stess, u dan speċjalment tat-tfal u ż-żgħażagħ, iżda m’hemmx dubju wkoll ovvjament anki għall-anzjani. Matul il-COVID irrealizzajna u tgħallimna lezzjonijiet kbar dwar kemm hu bżonjuż l-ambjent, il-libertà, il-ftuħ u l-arja għall-individwu. L-anzjani tagħna li sabu ruħhom magħluqin minħabba r-restrizzjonijiet, li ma stajniex nagħmlu mod ieħor, ovvjament urewna l-ħsara li ssir fuq is-saħħa mentali.

U allura nagħmel enfasi mill-ġdid: il-ħarsien tal-ambjent mhux kapriċċ, imma huwa dover.

Irridu nżommu f’moħħna li dak kollu li neqirdu llum ser jispiċċa darba għal dejjem. L-użu mhux sostenibbli tar-riżorsi u l-qerda tal-ftit spazji miftuħa ambjentali li għandna huma ta’ ħsara u theddida diretta kemm għalina, kif ukoll għal dawk il-ġenerazzjonijiet li għadhom iridu jiġu biex igawduhom. U dan imur kontra l-kunċett tas-sostenibbiltà illi bħalma tafu, tgħallmuhuli, aħna qegħdin mislufin dan l-ambjent biex inħarsuh u ngħadduh lil ta’ warajna bla ma nkunu ħadna xejn minnu li ma jistax jerġa’ jiġi poġġut hemmhekk.

L-ambjent mhux tagħna. L-ambjent huwa misluf lilna mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin biex nagħtuhulhom lura aħjar milli sibnieh. U din nirrepetiha u daħħluha f’ras it-tfal: l-ambjent misluf lilna mill-ġenerazzjonijiet li ġejjin biex nagħtuhulhom lura aħjar milli sibnieh.

Min-naħa l-oħra dak li nindukraw illum, kif qegħdin tagħmlu intom fl-iskejjel taħt it-tmexxija għaqlija tas-surmastrijiet u t-teachers tagħkom, ser jibqa’ jagħti l-frott fil-ġejjieni. Għalhekk, huwa ferm iżjed importanti li intom it-tfal u ż-żgħażagħ tibqgħu tkunu minn tal-ewwel biex tkomplu tagħtu eżempju favur il-protezzjoni tal-ambjent.

Naħseb li tawwalt xi ftit mhux ħażin u allura nikkonkludi billi nifraħ lil dawk l-istudenti kollha li bi sforz u ħidma kollettiva eżemplari, l-iskola tagħhom issa akkwistat il-Premju Green Flag. Nirringrazzjahom ukoll għaliex bl-eżempju u l-ħidma tagħhom mhux ser tibbenefika minnhom biss l-iskola tagħhom, imma ser jibbenefika wkoll il-pajjiż kollu.

Grazzi lill-istudenti u grazzi lill-għalliema.

Kelma tal-aħħar, apprezzajt dak kollu li għamiltu u ċ-ċertifikati li tajtu, però nista’ ngħidilkom li apprezzajt ħafna u ħafna iktar l-aħħar ġest ta’ donazzjoni tat-tfal għall-Community Chest Fund. U lit-tfal hawn nappellalhom ħaġa waħda biss: dak li qed tagħmlu, meta tagħmlu hekk, tkunu qegħdin tgħidu: “Jiena jimpurtani minn dak li marad, jien jimpurtani minn dak li għandu bżonn, jien jimpurtani minn dak li ħa jmur ifittex l-għajnuna għaliex għandu bżonn min jgħinu”. Dak huwa statement li qegħdin tagħmluh u jekk kemm-il darba tibqgħu żżommuh ġo moħħkom, jibqa’ jgħinkom għall-futur ta’ ħajjitkom.

Nirringrazzjakom.

-tmiem-

Skip to content