The President of Malta

Speech by H.E. George Vella, President of Malta during the event celebrating the end of the restoration project in the ‘Throne Room’ at the President’s Palace in Valletta, 10th July 2023. (Speech in MT)

Prof. Alfred Vella – Rettur tal-Università,

Mr Wilfred Kenely – CEO, RIDT, l-Università ta’ Malta,

Mistednin Distinti,

Matul is-snin tal-Presidenza tiegħi, għamilt wegħda miegħi nnifsi u man-nies ta’ madwari li, sa fejn nista’, insegwi kif ikun sejjer l-andament ta’ dak li forsi jista’ jitqies bħala fost l-aktar proġetti importanti ta’ restawr li għaddej bħalissa f’pajjiżna fejn għandu x’jaqsam il-wirt kulturali; qed nirreferi għar-restawr tal-Palazz u ta’ dak kollu li hemm ġo fih.  Minn din is-sala għaddejt bosta drabi, kemm waqt iż-żjarat spissi u regolari tiegħi – u nirringrazzja hawnhekk li kull meta kont niġi, kienu jdawruni u jispjegawli u nipprova nifhem eżatt x’inhu għaddej – kif ukoll meta għal xi ftit żmien kellna l-possibilità biex nagħmlu użu minn din is-sala meta pajjiżna laqa’ dinjitarji u mistednin li żaruna minn żmien għal żmien; meta kien hawn il-Papa u okkażjonijiet oħra fejn sfortunatament kellna nwaqqfu x-xogħol u nirringrazzja lil kull min kien involut li żarma l-iscaffolding, li żarmaw kollox, għamlu din is-sala aċċessibbli u mbagħad mill-għada nerġgħu bl-iscaffolding u nkomplu għaddejjin.  Tul dawk iż-żjarat kien ikolli l-okkażjoni ningħata ħjiel ta’ dak li kien għaddej fil-għoli fuq l-armar.  Illum ninsabu hawn biex niċċelebraw it-tmiem ta’ ħidma u impenn tar-restawr li twettaq.  U smajna dettalji tekniċi ħafna, interessanti, dwar dak kollu li kien għaddej.

Ir-rakkont tal-Assedju l-Kbir li pitter l-artist Taljan Matteo Perez d’Aleccio fi żmien il-Gran Mastru La Cassière hu ferm aktar minn opra tal-arti.  Hawnhekk, kif intqal diġà, għandna rakkont viżiv ta’ dak li seħħ ftit aktar minn 450 sena ilu fuq din l-art, aktarx imnebbaħ minn dawk li kien hemm minnhom li setgħu għexuh mill-qrib, jum wara jum, bil-qtigħ il-qalb li jġib miegħu assedju f’dawn iż-żminijiet imbiegħda u l-kuraġġ meħtieġ biex jintgħelbu l-isfidi.  Sfortunatament, kif intqal, kien hemm żmien fejn dan l-affresk li jagħtina r-rakkont tal-Assedju l-Kbir ġie wkoll moħbi kompletament. U llum irrid ngħid, kont naf li kien tgħatta però ma kontx qed nimmaġina li dan kien mgħotti għal kważi mitt sena, li hija xi ħaġa kbira ħafna. Kien moħbi u nbidel l-ambjent oriġinali tiegħu u ma baqa’ jidher xejn minnu moħbi wara panelling li ġie mtella’.  Għexieren ta’ snin wara, fil-bidu tas-seklu għoxrin, kellu jerġa’ jara d-dawl biex il-poplu Malti seta’ jgawdih mill-ġdid.

B’xorti tajba rrid ngħid, dan ġie mgħotti biss, u mhux mogħti passati żebgħa biex jitgħatta għalkollox, kif sar f’postijiet oħra bħalma sar fil-Palazz Verdala.  Hawnhekk probabbilment ma kienx hawn wisq laħam espost. Il-Verdala kien hemm wisq laħam espost u allura kien hemm ċertu skrupli. Hawnhekk ma kienx hawn.

Dan il-proġett ta’ restawr ukoll kellu l-isfidi tiegħu.  Nista’ nobsor li kellu wkoll mumenti ta’ qtigħ il-qalb, kif ukoll mumenti ta’ sodisfazzjon, meta l-interventi li saru b’tant paċenzja u professjonalità, riċerka, ħsieb u metikolożità jħallu r-riżultat mixtieq. 

Nistgħu nibdew b’dawk tekniċi fejn ir-restawraturi li ħadmu fuq din l-opra tal-arti ħtiġilhom jifhmu b’mod ċar l-interventi, kif spjegatilna diġà, li saru matul iż-żminijiet mgħoddija.  Ħtiġilhom jifhmu wkoll x’fadal li għadu oriġinali u li seta’ jerġa’ jinkixef mingħajr ħsara biex b’hekk l-opra tal-arti terġa’ takkwista koerenza viżiva.  Dan kien sforz ta’ oħrajn matul iż-żmien hekk kif dan l-intervent ikompli jibni fuq dawk li saru qabel.

Dak li qegħdin nirrikonoxxu llum huwa riżultat tax-xogħol, tad-dedikazzjoni, u l-perseveranza ta’ grupp ta’ restawraturi li wħud minnhom studenti, kemm Maltin kif ukoll barranin, li ħadmu flimkien għal snin sħaħ fuq proġett hekk ambizzjuż.  Ninsab infurmat li dan il-proġett hu minn tal-ewwel li wettqet l-Università ta’ Malta.  Nawgura li jkun ukoll ieħor minn sensiela twila li tkompli fejn ir-riżorsi akkademiċi u intellettwali tant prezzjużi li għandu pajjiżna jagħtu kontribut ferm u ferm akbar, b’saħħtu, għat-tisħiħ tal-ġid komuni.

Iżda l-isfidi ma kinux dawn biss.  Proġett daqstant ikkumplikat bħal dan kien jinħtieġlu fondi u riżorsi ekonomiċi sostanzjali.  Hawnhekk xtaqt nirrikonoxxi l-apprezzament tiegħi għal dak kollu li l-RIDT – University of Malta Research Innovation and Development Trust – irnexxielha tiffinanzja u ssostni matul iż-żmien.  Bl-impenn tagħkom, l-Università ta’ Malta mhux qiegħda biss tagħti kontribut ta’ natura xjentifika, iżda wkoll qed tiffinanzja dan il-kontribut billi tinvesti fir-riċerka bil-għan li tagħti kontribut tanġibbli lis-soċjetà Maltija.  Kieku ma kienx għal dan l-impenn, forsi llum m’aħniex hawnhekk.  Ta’ dan nixtieq nuri r-rikonoxxenza u l-gratitudni tiegħi f’isem il-poplu Malti.

Hekk kif jidher li l-isfidi marbuta ma’ dan il-proġett issa ntgħelbu, u l-ħidma li saret ħalliet il-frott li ser nibdew ingawdu mill-ġdid illum, jonqos li nsaħħu l-apprezzament u nisħqu fuq ir-rikonoxximent għal dan il-wirt storiku hekk importanti.  Tajjeb li ma ninsewx li għandna r-responsabbiltà li nkomplu nindukrawh billi nsegwu l-istat ta’ konservazzjoni tiegħu.  Mhux ngħidu li dan issa rrestawrat u nħalluh hemmhekk, imma rridu nibżgħu għalih. Tajjeb ukoll li nkomplu bil-ħidma tant meħtieġa favur l-għarfien u l-apprezzament tiegħu.  Iżda tajjeb ukoll li nkomplu niggarantixxu li dan ikun jista’ jitgawda mill-poplu, f’kull forma possibbli, sabiex l-aċċess iwassal għal aktar għarfien u apprezzament tal-wirt kulturali ta’ pajjiżna biex b’hekk ninvestu fil-ħarsien tant meħtieġ tal-wirt kulturali ta’ pajjiżna.

Dan jinħtieġ proċess ta’ edukazzjoni, speċjalment fost it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna, li jiġu aktar esposti għal dak kollu li għandu pajjiżna bħala wirt kulturali.

Dan għandu jkun parti importanti mill-formazzjoni tagħna bħala Maltin, li nkunu kburin bl-identità u l-kultura tagħna.

Nirringrazzjakom.

Skip to content