The President of Malta

Speech by His Excellency George Vella, President of Malta, during an event with the Maltese community in Brussels, 7th November 2023. (Speech in MT)

Eċċellenza Marlene Bonnici,

Eċċellenza Clint Tanti,

Mistednin Distinti,

F’isem Miriam u d-delegazzjoni tiegħi nirringrazzjakom talli għoġobkom tingħaqdu magħna llejla għal din l-okkażjoni sabiħa.

Naf li fostkom hawn ukoll xi wħud li ġew saħansitra mil-Lussemburgu biex jipparteċipaw f’din l-okkażjoni – lil dawn insellmilhom u nirringrazzjahom talli ħadu din it-triq kollha.

Din hija l-ewwel darba tiegħi fi Brussell bħala Kap ta’ Stat, għalkemm kif tistgħu tobsru ġejt għexieren ta’ drabi f’kapaċitajiet oħra fil-passat mill-1992 lil hawn.

Illum qed nieħu pjaċir nerġa’ niġi f’din il-binja li min jaf kemm kelli laqgħat fiha meta kont Ministru tal-Affarijiet Barranin, u daqstant ieħor għandi pjaċir nara ħafna wċuħ familjari.

Fil-kuntest li qegħdin fih, ikun xieraq li nibda b’radd ta’ ħajr billi nirringrazzja lill-funzjonarji tagħna kollha fiż-żewġ rappreżentanzi diplomatiċi tagħna, mill-kbir saż-żgħir, għall-ħidma li twettqu ta’ kuljum b’tant professjonalità f’isem Malta.

Jiena li ħdimt mill-viċin magħkom nista’ ngħid b’konvinzjoni kemm il-professjonalità, is-serjetà, u d-dedikazzjoni tagħkom ta’ kuljum dejjem tirbaħ aktar rispett u l-ammirazzjoni tal-kollegi tagħkom fl-Istituzzjonijiet Ewropej u f’Ambaxxati oħrajn.

Bla dubju ta’ xejn, il-ħidma tagħkom fl-interess ewlieni ta’ Malta titlob minnkom ħinijiet twal, attenzjoni għad-dettall, u aġġornamenti kontinwi ma’ żviluppi Ewropej u internazzjonali. Ninsab ċert ukoll, doża kbira ta’ sagrifiċċju personali ma tonqosx.

Dan kollu taħsbux li huwa mitluf jew li mhux apprezzat.

Ħafna mill-interlokuturi tiegħi, Kapijiet ta’ Stat barranin, isaqsuni mhux l-ewwel darba… imma kif in-nies tagħkom jirnexxilhom ilaħħqu ma’ pajjiżi oħrajn, ferm akbar fin-numri u fir-riżorsi?

It-tweġiba tiegħi dejjem tkun li dan hu kollu mertu tal-uffiċjali tagħna, il-fibra professjonali tagħhom u l-formazzjoni ħabrieka tagħhom.

M’hemmx għalfejn ngħidilkom jiena, intom ta’ ġieħ u ta’ unur għal pajjiżna u ta’ dan ngħidilkom ‘grazzi’ minn qalbi f’isem il-Poplu Malti u Għawdxi kollu. Kif ngħidu bl-Ingliż: “keep it up!”.

Illejla fostna hawn ukoll bosta Maltin u Għawdxin li jagħmlu parti mill-komunità fil-Belġju li mhux neċessarjament jaħdmu fil-qasam tad-diplomazija.

Skont il-figuri li għandi jidher li d-dijaspora Maltija ġol-Belġju hi ta’ madwar 1,300.

Minn popolazzjoni ta’ nofs miljun, m’hawnx post fid-dinja fejn ma ssibx il-Maltin u l-Għawdxin. Allaħares konna akbar!

Niftakar sew li fil-kapaċità tiegħi ta’ Ministru, kont insistejt li l-Maltin fil-Belġju, flimkien ma’ dawk fil-Lussemburgu, jingħataw leħen ukoll fuq il-Kunsill tal-Maltin li Jgħixu Barra.

Dan kont għamiltu bl-intenzjoni li l-interessi u r-realtajiet – ħa nsejħilhom ‘moderni’ u differenti – tagħkom kellhom jingħataw widen daqs dawk ta’ dijaspori oħra aktar tradizzjonali u b’saħħithom li nsibu f’bosta bliet fl-Awstralja, l-Istati Uniti u anki l-Kanada… frott ta’ mewġiet ta’ migrazzjoni għal għanijiet differenti fil-passat.

Kif wieħed kien jistenna, in-numri u d-demografija tad-dijaspora nbidlu kompletament hekk kif Malta saret membru tal-UE fl-2004.

Mill-2004 ’l quddiem numru kbir ta’ Maltin, ħafna minnhom professjonisti żgħażagħ, ħallew Malta biex jibdew karriera mal-istituzzjonijiet li jinsabu hawnhekk.

Dan fisser ukoll li għall-ewwel darba għadd ġmielu ta’ tfal Maltin bdew jitwieldu u jattendu l-iskola ġewwa l-Belġju u l-Lussemburgu. B’hekk qed nesperjenzaw fenomenu ġdid ta’ Maltin tat-tieni ġenerazzjoni li twieldu u għexu ħajjithom kollha f’dawn il-pajjiżi.

Bid-differenza li f’dawn il-każi, il-possibilità li l-ġenituri jiġu lura Malta huwa kbir ħafna. Mhux bħal fil-każ ta’ emigranti tal-passat lejn l-Amerka, il-Kanada u l-Awstralja.

Kif ġara bnadi oħra, ser jibda jidħol il-ħsieb ta’ kif tista’ tinżamm ħajja l-identità Maltija f’dawn iż-żgħar, aktar u aktar jekk ’il quddiem se jkollhom bżonn jintegraw u jgħixu f’pajjiżna.  

L-użu tal-ilsien Malti jiġini mal-ewwel f’moħħi.

F’dan il-kuntest ninnota bi pjaċir kif ħafna mit-tfal ta’ dawn il-professjonisti li jaħdmu ma’ waħda mill-istituzzjonijiet jattendu l-Iskola Ewropea, fejn għandhom il-possibilità li jitgħallmu u jipprattikaw il-Malti.

Infatti, jiena u Miriam ser inkunu qed inżuru waħda minn dawn l-iskejjel nhar il-Ħamis, l-ewwel nett biex niltaqgħu mat-tfal u mal-għalliema tal-Malti, iżda wkoll bħala rikonoxximent tal-istatus tal-ilsien Malti fis-sistema edukattiva tal-Unjoni Ewropea.

L-Ambaxxata ta’ Malta fi Brussell qed tagħmel l-almu tagħha biex tippromwovi l-użu tal-Malti permezz ta’ bosta inizjattivi bħalma huma librerija u donazzjonijiet ta’ kotba bil-Malti u okkażjonijiet letterarji b’awturi u kittieba Maltin. Dan hu ta’ min jinkoraġġih u jfaħħru.

F’ħafna postijiet li żort, tkellimt dwar kif mat-tfal, lil hinn mill-grammatika u l-lingwistika tal-ilsien Malti, ikun ideali li ngħallmuhom ukoll dwar l-oriġini u l-iżvilupp tal-lingwa tul l-istorja ta’ pajjiżna. 

Nuruhom kif l-ilsien Malti huwa riflessjoni tal-wirt storiku varjat tagħna, l-influwenzi li tħallew fuq pajjiżna mal-milja taż-żmien u fuq kollox, kif dan l-ilsien huwa uniku għalina.

M’iniex ser intawwal aktar, għax nixtieq li kemm jista’ jkun ikollna l-ħin li Miriam u jien niltaqgħu u nitkellmu magħkom b’mod inqas formali.

Qabel nagħlaq, nerġa’ ntennilkom ir-ringrazzjament tiegħi, u nappellalkom biex tkomplu tkunu xhieda u eżempju xieraq għal pajjiżna f’kulma tagħmlu.

Intom tirrappreżentaw lil Malta f’kull ħin.

Nieħdu pjaċir narawkom ta’ spiss Malta biex iżżommu l-għeruq tagħkom ħajjin, u nilqgħukom dejjem b’dirgħajna miftuħin… però… nitolbukom iġġibux magħkom il-klima u t-temp tal-Belġju!

Grazzi talli ġejtu u talli smajtuni.

Skip to content