The President of Malta

Speech by His Excellency George Vella, President of Malta, during the Presentation of the Seventh Edition of the Buonamico Awards, 3rd November 2023. (Speech in MT)

ERA Chairman Dottor. Perit Cassar,
Rettur tal-Università, Professur Alfred Vella,
Professur Victor Axiak (mhux magħna),
Sinjura Mary Gaerty,
Sinjuri,

Għal sena oħra huwa pjaċir tiegħi li qiegħed ningħaqad magħkom hawnhekk għal din is-Seba’ Edizzjoni tal-Premju Buonamico.

Bħala l-Patrun tal-Premju Buonamico, għandi pjaċir li qed niftaħ din iċ-ċerimonja importanti, li tagħtina l-opportunità sabiex ta’ kull sena nagħrfu u nagħtu ġieħ lil personalitajiet li permezz tal-ħidma tagħhom ikunu taw kontribut mhux żgħir fil-qasam tal-ħarsien u l-konservazzjoni tal-ambjent.

Kif smajna diġà, din is-sena qed nippremjaw lill-Professur Alfred Vella, lill-Professur Victor Axiak, u lis-Sinjura Mary Gaerty.

Kif tafu, il-Professur Vella huwa r-rettur tal-Università ta’ Malta. Il-Professur Vella beda, kif qalilna diġà, bħala għalliem tal-kimika u sa minn meta ġie appuntat bħala lettur fl-Università lura fl-1987, huwa dejjem kien interessat fix-xjenza ambjentali u t-tniġġis tal-arja. Tul dawn is-snin, is-Sur Vella għallem mijiet ta’ studenti li llum saru xjenzati, akkademiċi u għalliema tax-xjenza. Permezz tar-riċerka li ħadem fuqha tul il-karriera tiegħu, il-Professur Vella għamel ħafna ġid permezz tal-għarfien nazzjonali li qajjem fejn għandu x’jaqsam it-tniġġis fl-ilma u fl-arja ta’ madwarna.

Jiena kelli l-pjaċir naħdem fil-qrib mal-Professur Vella fejn meta kont Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Ambjent (1996-1998), huwa ġie appuntat Viċi President fil-Bord Konsultattiv tal-Ambjent (Vice Chair of the Consultative and Advisory Board for the Environment – CABE) flimkien ma’ tim ta’ esperti oħra li għadhom sal-lum, kull wieħed minnhom, jagħtu kontribut mhux żgħir fejn jidħlu problemi ambjentali.

Iktar riċenti, il-Professur Vella kien membru tal-Bord tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi għal seba’ snin sħaħ, propju sa Frar li għadda.

Fost it-tim li semmejt ftit ilu tal-CABE, kien hemm ukoll il-Professur Victor Axiak. Dan huwa t-tieni persuna li ser jirċievi l-Premju Buonamico llum.

Prof. Axiak ilu Professur tal-Bijoloġija fl-Università ta’ Malta għal kważi erbgħin sena. F’dawn is-snin, huwa għamel riċerka f’oqsma marbuta mal-ħarsien ambjentali, fosthom it-tniġġis tal-baħar. Għallem f’diversi universitajiet internazzjonali fil-qasam ambjentali u saħansitra organizza diversi korsijiet universitarji fuq is-sitwazzjoni ambjentali fil-Mediterran.

Il-Professur Axiak mexxa l-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) mit-twaqqif tagħha fl-2016 sa Jannar ta’ din is-sena. Dawn l-ewwel snin tal-Awtorità kienu ta’ sfida u x-xogħol tal-Professur Axiak għenu sabiex l-ERA timmatura u tiżviluppa fl-awtorità regolatorja b’sisien sodi li hija llum.

It-tielet Premju Buonamico qed imur għand is-Sinjura Mary Gaerty, kofundatur u President tal-Green Skip Services Ltd. Din il-kumpanija tagħti konsulenza fuq l-immaniġġjar tal-iskart, fost affarijiet oħra. Fi żmien fejn l-għarfien fost il-poplu Malti rigward l-impatt tal-iskart fuq l-ambjent kien limitat, is-Sinjura Gaerty għażlet li tispeċjalizza fl-immaniġġjar tal-iskart u l-protezzjoni ambjentali. Is-Sinjura Gaerty emmnet bis-sħiħ li l-edukazzjoni u l-għarfien dwar il-konservazzjoni ambjentali huma kruċjali sabiex l-ambjent naturali jiġi mħares minn kull wieħed u waħda minna. Hija wettqet diversi żjarat fl-iskejjel ġewwa pajjiżna, fejn iffokat propju fuq tagħlim relatat mal-importanza tar-riċiklaġġ u t-tnaqqis tal-iskart.

U hawnhekk irrid nagħmel nota li qegħdin nitkellmu fuq nies li meta mmorru lura dawn is-snin kollha u ntefgħu b’ruħhom u ġisimhom fuq dan is-suġġett, meta qed nitkellmu fuq l-iskart, qabel konna qegħdin ngħidu: “Qegħdin nieħdu ħsieb iż-żibel”, li kien xi ħaġa li n-nies kienet negattiva: “M’hemmx x’tagħmel; aqbad armih u teħles minnu”. Imma dak iż-żmien, u anki dik il-ħabta jien kont inkarigat mill-ambjent, bejn l-1996 u l-1998, il-problema kienet li bdejna nippruvaw insibu mezz kif indaħħlu f’ras in-nies li dan mhuwiex sempliċiment żibel, imma huwa xi ħaġa li kellu impatt enormi fuq il-kwalità tal-ħajja tagħna u anki fuq saħħitna eventwalment.

Għalkemm dawn it-tliet personalitajiet jispeċjalizzaw f’oqsma daqsxejn differenti, l-iktar element li dawn għandhom komuni huwa l-insistenza tagħhom fuq l-edukazzjoni.

Il-Professur Vella, il-Professur Axiak u s-Sinjura Gaerty għamlu xogħol li jispira, jeduka u jagħti s-setgħa lill-membri tas-soċjetà tagħna. Huma kienu u għadhom ta’ sostenn għal ħafna nies, b’mod partikolari t-tfal u ż-żgħażagħ tagħna.

Permezz tal-ħidma edukattiva tagħhom, ġenerazzjonijiet ġodda ser ikunu jistgħu jagħtu sehemhom fl-ikbar sfida li qegħdin inħabbtu wiċċna magħha bħalissa, kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq dak internazzjonali, u anki ngħid globali – dak li huwa t-tibdil tal-klima u d-degradazzjoni ambjentali. Sfidi li l-konsegwenzi tagħhom diġà qegħdin inħossuhom. Sfidi li sfortunatament jekk ma rreġġgħux lura l-ħsara li saret, uliedna u wlied uliedna, diġà mwelldin, ser jiffaċċjaw sfidi u taqlib kbir. Mhux qed nitkellmu fuq mijiet ta’ snin oħra, imma fuq għexieren ta’ snin.

Waqt żjarat fl-iskejjel u fil-kuntatt li jkolli mat-tfal u ż-żgħażagħ, dejjem nimpressjona ruħi u nagħmel kuraġġ fuq kif dawn huma tassew konxji fuq il-bżonn ta’ iżjed għarfien dwar is-sostenibbiltà u l-ħarsien ambjentali. Dan nifhem għaliex, bħalma diġà għidt, dawn huma sfidi ta’ żmienhom. Però rrid ngħid ukoll li rnexxielna sa ċertu punt anki ndaħħlu dawn l-ideat u dawn ir-realtajiet f’moħħ it-tfal tagħna u ż-żgħażagħ tagħna.

Għandna kemm jista’ jkun inkomplu nitkellmu fuq is-sostenibbiltà u fuq kemm din hija importanti sabiex l-ambjent ta’ madwarna jiġi mħares u sostnut. Nemmen bis-sħiħ li t-tema tas-sostenibbiltà għandha tiġi introdotta wkoll f’diskussjonijiet orizzontali. Dan għaliex meta nitkellmu fuq is-sostenibbiltà, m’għandniex biss ninkludu lill-awtoritajiet konċernati fid-diskussjoni, iżda għandna wkoll ninvolvu lin-negozji privati, lis-soċjetà ċivili, akkademiċi, professjonisti u iktar.

Fl-opinjoni tiegħi, is-sostenibbiltà għandha tkun rispettata u mħaddna f’kull livell tas-soċjetà tagħna, f’kull ħin u f’kull mument u f’kull proġett li nagħmlu. Fl-aħħar mill-aħħar, is-sostenibbiltà hija l-mezz kif nassiguraw ħajja aħjar għal kull wieħed u waħda minna.

Fl-irwol tiegħi bħala President tar-Repubblika, jiena dejjem sostnejt u tkellimt fuq l-importanza ta’ dan is-suġġett. Dan huwa rifless f’ħafna mill-interventi pubbliċi tiegħi, f’diskorsi f’pajjiżna, kif ukoll barra minn pajjiżna. Għadni sal-lum inġorr miegħi t-tagħrif li tgħallimt tul l-irwolijiet Ministerjali tiegħi, kemm meta kont responsabbli mill-Ambjent kif ukoll mill-Affarijiet Barranin.

Kif diġà għidt, imma ma niddejjaqx nirrepeti, dawn l-esperjenzi kollha għallmuni li n-nuqqas ta’ azzjoni immedjata fuq il-problemi u l-isfreġju ambjentali, kif ukoll problemi relatati mat-tibdil fil-klima, ser jiffaċċjawhom b’iktar diffikultà l-ġenerazzjonijiet li jmiss.

Kif diġà semmejna, illum qegħdin hawnhekk sabiex nagħtu ġieħ u nagħrfu l-ħidma ta’ dawn it-tliet persunaġġi li ħadmu fil-protezzjoni ambjentali u l-konservazzjoni tal-wirt naturali ta’ madwarna.

Għalkemm huwa tajjeb li nagħtu kas u nippremjaw l-irwol importanti tal-individwu fis-soċjetà, għandna bl-istess mod nisħqu fuq l-importanza tat-twaqqif u l-ħarsien tas-sistemi regolatorji li suppost iħarsu u jipproteġu s-sostenibbiltà ambjentali f’pajjiżna.

Hemm bżonn ta’ liġijiet stretti, u hemm bżonn ta’ ħarsien bis-serjetà. Kull abbuż u kull traskuraġni jridu jinqatgħu. Nifhem li l-iżvilupp tal-bini huwa bżonjuż, iżda dan m’għandu qatt isir għad-detriment tal-ambjent naturali.

Hawn qed nitkellmu fuq “Built Environment versus natural environment”. Dan huwa bilanċ li huwa delikat ħafna f’pajjiż żgħir bħal tagħna u huwa importanti li jinżamm dan il-bilanċ, speċjalment meta qed nitkellmu fuq territorju daqshekk żgħir.

Il-ħarsien tal-ambjent naturali huwa essenzjali mhux biss għas-sostenibbiltà, jew biex jiġu mħarsa l-karatteristiċi tipiċi tal-ambjent li nsibu f’pajjiżna. Il-ħarsien tal-ambjent huwa essenzjali fuq kollox għas-saħħa fiżika u anki għas-saħħa mentali tagħna l-Maltin u l-Għawdxin li ngħixu f’dan l-ambjent. Illum nafu sewwa x’impatt għandu l-ambjent fuq saħħitna u fuq is-saħħa mentali tagħna.

Bla dubju ta’ xejn, l-ambjent ta’ madwarna għandu wkoll sehem sħiħ fl-iżvilupp ġenerali tal-komunitajiet tagħna. Għalhekk, tajjeb li niżguraw li dan inħarsuh b’mod mill-iktar sostenibbli, għall-ġid ta’ wliedna u tal-ġenerazzjonijiet futuri. Spazji ħodor, playing fields, siġar, inqas traffiku, dawl naturali u ħafna fatturi oħra, jgħinu biex ikollna kwalità ta’ ħajja aħjar.

Nappella għalhekk mill-ġdid sabiex l-awtoritajiet konċernati kollha jkunu dejjem iktar viġilanti u jipproteġu aħjar il-wirt ambjentali li fadlilna.

Mhux biżżejjed li jkollna r-regolamenti u l-liġijiet, imma rridu naraw li dawn jiġu mħarsa u jiġu implimentati kif xieraq.

Liġijiet għandna ħafna. Il-kuxjenza suppost li matul dawn is-snin żviluppajnieha.

Li hemm bżonn, u nerġa’ nirrepeti, huwa ħarsien strett tar-regolamenti, u deċiżjonijiet favur il-ħarsien tal-ambjent meħuda bis-serjetà u li ma nħarsu lejn wiċċ ħadd.

Dak li neqirdu llum jispiċċa għalkollox, filwaqt li dak li nindukraw ser jibqa’ jagħti l-frott. Dak li ser ngħattu bil-bini u t-tarmak inkunu tlifnieh għal dejjem.

Fiċ-ċokon ta’ artna ma hemmx lok fejn nieħdu żbalji bħal dawn.

Dan huwa obbligu morali tagħna lkoll, jiġifieri li nassiguraw kwalità ta’ ħajja aħjar għalina, għal uliedna u għal ulied uliedna.

Dan mhux kapriċċ, imma dan huwa dover tagħna lkoll.

Qabel nagħlaq, nixtieq nirringrazzja lill-ERA mhux biss għax-xogħol siewi li twettaq, iżda wkoll talli għarfet il-valur u l-bżonn li jinħoloq dan il-premju li jonora persuni li taw kontribut sostanzjali fejn jidħlu l-ħarsien u l-konservazzjoni tal-wirt naturali ta’ pajjiżna.

Nagħlaq billi mill-ġdid nifraħ lill-Professur Vella, lill-Professur Axiak u lis-Sinjura Gaerty għal dan il-premju, u f’isem il-Poplu Malti, nirringrazzjakom għall-kontribut siewi li tajtu lil pajjiżna permezz tax-xogħol u d-dedikazzjoni tagħkom.

Nirringrazzjakom.

Skip to content