The President of Malta

Speech by President George Vella during the launch of the NAO publication, Auditing the State in Times of Transition – Reflections on Change and Continuity, Challenges and Opportunity From Malta and Beyond, (Speech in MT)

Onorevoli Speaker,

Membri Parlamentari,

Sinjuri,

Aktar milli diskors, pjuttost xtaqt nagħmel ftit rimarki ġenerali biex nuri l-apprezzament tiegħi għax-xogħol imprezzabbli li jsir minn dan l-Uffiċċju u li sar, ovvjament magħna hawnhekk għandna lis-Sur Mifsud, is-Sur Galea u s-Sur Spiteri, li kienu wkoll f’dan l-Uffiċċju matul dawn is-snin.

U rrid nibda wkoll billi nifraħ lill-Professur Warrington għax-xogħol kbir li għamel biex seta’ jiġbor flimkien dan il-ktieb bl-artikli kollha, bil-kontribuzzjonijiet kollha, li hemm ġo fih.

Nirringrazzjakom ukoll li stedintuna biex nagħtu kontribut żgħir fil-ftuħ tal-ktieb. Grazzi oħra wkoll tmur għall-fatt li stedintuni biex ikun hawn magħkom illum biex tiġi varata din il-pubblikazzjoni.

Jiena li rrid ngħid huwa li importanti ħafna li Uffiċċju bħal dan, li hu importanti, li huwa ta’ natura kostituzzjonali u tant huwa kruċjali fil-ħajja demokratika tal-pajjiż, ifakkar il-ħamsa u għoxrin anniversarju mit-twaqqif tiegħu b’pubblikazzjoni bħal din. Kif diġà semmejt fil-ftit kelmiet li ktibt fil-bidu tal-ktieb, l-ewwel nett, wieħed irid jagħmel espressjoni ta’ gratitudni. Bil-Malti, irridu ngħidu: “Grazzi”. U ngħidu dan f’isem il-Presidenza u f’isem il-poplu Malti kollu għall-ħidma essenzjali li ilha titwettaq f’din l-istituzzjoni, kif spjegalna l-Professur Warrington, għal snin twal ħafna.

Jiena naħseb li l-aqwa premju jiksbu l-Awditur Ġenerali nnifsu li jkun fl-Uffiċċju, id-Deputat Awditur Ġenerali li jkollu miegħu u anke l-membri kollha tal-persunal li jkun hemm fl-Uffiċċju, illi ma jistgħux ma jingħatawx il-grazzi għaliex ħadd ma jaħdem waħdu u l-grupp kollu flimkien ikun qed jikkontribwixxi biex ikollok ir-riżultat finali. U l-importanti huwa illi dan ir-riżultat u din it-tmexxija, jekk inħarsu lura u naraw x’sar minnha matul iż-żmien, irnexxielha, bl-aktar mod ċar, tirbaħ il-fiduċja tal-poplu. U din hija xi ħaġa li hija importanti ħafna għax l-istituzzjoni li ma tirbaħx il-fiduċja, li mhijiex rispettata, tista’ kważi kważi tkun ma teżistix.

Fil-ħamsa u għoxrin sena li qed ikopri dan il-ktieb spikkat, l-ewwel nett, l-indipendenza tal-Uffiċċju li hija kruċjali u li hija importanti għaliex ma jistax ikollok Uffiċċju bħal dan jitmexxa jekk ma jkunx totalment indipendenti. It-tieni ħaġa hija l-integrità assoluta ta’ min qed imexxi l-Uffiċċju u ovvjament imbagħad anke r-rapporti li joħorġu minn hemmhekk. U r-rapporti mbagħad jispikkaw minħabba li mhumiex biased, li huma rapporti li jkunu oġġettivi. Għandek ċertu oġġettività illi hija xi ħaġa li m’hemmx dubju li matul is-snin dan l-Uffiċċju kien evidenti li kien qiegħed jiddefendi b’għira kbira biex iżomm li la jkun influwenzat minn naħa u lanqas influwenzat mill-oħra, imma jagħmel dak li huwa ġust u dak li huwa verament oġġettiv.

U allura din hija r-raġuni għaliex il-fiduċja f’dan l-Uffiċċju hija kompletament mistħoqqa u hija kompletament ġusta għaliex matul is-snin ma kien hemm imkien akkużi jew inkella suspetti mitfugħin fuq ix-xogħol, il-ħidma u l-oġġettività ta’ kif saru r-rapporti tal-Uffiċċju tal-Verifika.

L-ewwel nett, fir-rwol primarju essenzjali tiegħu dan l-Uffiċċju huwa parti importantissima mid-demokratizzazzjoni tal-istat tad-dritt, u l-istat u l-pajjiż bħala pajjiż. Ma jistax ikollok demokrazija li qed tiffunzjona jekk ma jkollokx accountability. U hawnhekk l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika huwa parti mit-tranżizzjoni importanti li minnha għadda – semma l-Professur Warrington kemm ilu l-Uffiċċju u anke minn xiex għaddejna – però anke fl-istess ħin minn dak li għaddejjin minnu u dak li għad irridu ngħaddu minnu għax jekk inti ma jkollokx min qiegħed jiggwidak u jkejjel kemm qed tiffunzjona kif suppost, taf tibqa’ on track, però ħafna drabi ma tibqax għaliex ma jkollokx gwida.

Jiena nemmen illi mal-partijiet ikkonċernati lokali u internazzjonali oħra, dan l-Uffiċċju, u dan mhux hawn Malta biss, ovvjament dan hu anke, illum il-ġurnata, ħalli ma ngħidx vetted, imma ovvjament forzi internazzjonali li niffurmaw parti minn gruppi minnhom bħalma hi l-Unjoni Ewropea, għajnejha fuq il-livell u fuq il-mod kif jaħdem dan l-Uffiċċju. U allura huwa importanti li jkollok min ikun qiegħed jara li l-Uffiċċju mhux biss jiffunzjona sempliċiment biex jiffunzjona, imma l-ewwel nett u qabel kollox li jkun qed jadatta għall-isfidi l-ġodda maħluqa miċ-ċirkostanzi ta’ madwarna, fejn għandek inugwaljanzi soċjali; fejn għandek inugwaljanzi ekonomiċi; għandek tensjonijiet politiċi li jinfluwenzaw; għandek, nafuha mill-esperjenza reċenti, l-effetti devastanti ta’ xi ħaġa bħalma kellna, il-pandemija, għal sentejn sħaħ; u mbagħad l-ordni internazzjonali li għandna mħarbat bil-gwerer u l-kunflitti li għaddejjin minnu. Apparti l-fatt tal-effett li għandhom dawn imbagħad fuq in-nuqqas ta’ sigurtà f’dak li hija l-enerġija u l-ikel. Tgħiduli: “X’għandu x’jaqsam dan?” M’għandix dubju li dawn huma kollha effetti li jista’ jkollhom impatt fuq kif jitmexxew imbagħad id-dipartimenti tal-Gvern li ovvjament imbagħad l-Awditur irid jara li dawn ikunu mixjin kif suppost jimxu.

Kif taraw, il-lista tal-isfidi ma tispiċċa qatt. Jiġifieri li kieku wieħed kellu jibda jsemmi x’jista’ jimpatta fuq il-mod kif jaħdmu dipartimenti tal-Gvern u istituzzjonijiet u dak li jrid jikkontrolla l-Uffiċċju tal-Verifika, ma jispiċċa qatt.

F’dan l-isfond tal-inċertezzi, iċ-ċittadin, bħalma tafu, dejjem ifittex punt ta’ riferiment li joffrilu stabbiltà u li joffrilu wkoll permanenza. U l-Uffiċċju tal-Verifika huwa dak l-Uffiċċju, wieħed mill-Uffiċċji istituzzjonali u kostituzzjonali tagħna, li l-individwu, iċ-ċittadin, iħares lejh ħalli jara eżatt x’inhuma l-assessments tiegħu. U għaldaqstant jiena konvint illi r-rekord eċċellenti li ħalla matul is-snin dan l-Uffiċċju, jisboq is-sempliċi twettiq tal-ħidma tiegħu. Mhux sempliċiment qed jagħmel xogħlu biex jagħmel xogħlu imma hemm anke ċertu maturità fir-rapporti, fir-rakkomandazzjonijiet, fil-kritika li jsiru ma’ kull rapport illi jiġi ppubblikat. U huwa fundamentali għaliex dan jerġa’ jmur lura għal dak li semmejt fil-bidu. Dan jerġa’ jmur lura għas-sens ta’ fiduċja li għandu jkollu ċ-ċittadin fl-istituzzjonijiet tiegħu. U nerġa’ ngħid, allaħares istituzzjoni bħal din titlef il-fiduċja tal-poplu.

Importanti li f’okkażjoni bħal din insemmu wkoll kif dan l-Uffiċċju ma kienx jirnexxilu jikseb riżultati eċċezzjonali mingħajr, kif diġà semmejt u nerġa’ nsellmilhom minn hawnhekk, il-membri tal-istaff tiegħu, fil-livelli kollha, fejn jiddedikaw ix-xogħol tagħhom u jagħmluh bil-qalb. U mhux biss. L-importanti li anke jkun staff li jżomm ruħu aġġornat u jkompli l-iżvilupp tiegħu ma’ dak li jkun għaddej u anke man-normi tal-professjoni tagħkom biex tkunu tistgħu taraw li l-affarijiet mixjin kif suppost.

Jiena nisħaq fuq il-benefiċċji ta’ żvilupp professjonali kontinwu tal-impjegati. Dan bħal kull professjoni oħra, illum il-ġurnata, il-continuous education hija xi ħaġa li hija meħuda for granted. Ma jfissirx li llum tidħol fl-uffiċċju bil-livelli li jkollok u tibqa’ sa għoxrin, tletin sena wara taħdem bl-istess livelli, imma trid tkun aġġornat kontinwament, il-ħin kollu. U dan juri fil-livell tar-rapporti li joħorġu regolari minn dan l-Uffiċċju.

Aspett ieħor tal-ħidma tal-Uffiċċju li jolqotni huwa l-kontribut li jagħti sabiex ikompli jsaħħaħ il-profil internazzjonali ta’ pajjiżna. Kif għidt diġà, illum m’aħniex qegħdin naħdmu f’iżolament, m’hemm l-ebda pajjiż illum li jaħdem f’iżolament, u żgur li nkunu qegħdin ma’ organizzazzjonijiet li jkopru dawn l-Uffiċċji f’pajjiżi oħra u, kif semmejt, b’mod partikolari fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Fil-ħidma u d-diskussjonijiet tagħhom mas-sħab barranin, l-uffiċjali tan-National Audit Office huma dejjem eżempju tajjeb kif l-istandards professjonali u etiċi ta’ Malta jixirqilhom li jiġu rispettati għaliex, kif semmejt, hemm konsistenza u hemm anke livell għoli ħafna. Dan nafu mill-esperjenza li kelli jien, meta kont attiv mhux ħażin f’istituzzjonijiet bħall-Commonwealth, fejn ir-rekord ta’ dan l-Uffiċċju, tan-National Audit Office, flimkien mad-disponibbiltà tiegħu li jaqsam l-aħjar prattiki, kienu dejjem apprezzati immens u mfaħħra ħafna minn min kien qed imexxi l-Commonwealth dak iż-żmien.

Nagħlaq billi f’isem il-poplu Malti nirringrazzja mill-ġdid lill-uffiċjali kollha tal-Uffiċċju tal-Verifika għall-ħidma eċċellenti li twettqu ta’ kuljum fi spirtu tal-akbar diliġenza u l-akbar diskrezzjoni, però dejjem fl-aħjar interess u fl-interess komuni taċ-ċittadin.

Nirringrazzjakom.

Skip to content