The President of Malta

Messaġġ tal-Milied lill-Poplu Malti – 2022

Għeżież Maltin u Għawdxin,

Insellmilkom.

Hekk kif nagħmel ta’ kull sena, nixtieq nieħu din l-okkażjoni biex inwassal lilkom u lill-familji tagħkom l-isbaħ xewqat f’dawn iż-żminijiet ta’ festi.

Nilqa’ bi pjaċir din l-opportunità li nidħol fid-djar tagħkom, f’mumenti ta’ ġabra u atmosfera ta’ ferħ, mifruxin ma’ Malta u Għawdex kollha.

Għaddiet sena oħra, u ta’ min nużaw dawn il-ftit minuti li ġejjin biex nixtarru dak li għaddejna minnu, u nagħtu titwila lejn dak li nixtiequ naraw iseħħ fix-xhur li ġejjin.

Jekk inħarsu lejn dak li ġabet is-sena 2022, naraw kif l-isfidi ma naqsux, kemm lokalment kif ukoll fuq livell internazzjonali.

Min minna basar, bħal daż-żmien sena, li l-Ewropa kienet ser tintlaqat minn gwerra? Għaddew tmenin sena mit-Tieni Gwerra Dinjija u donna ma tgħallimna l-ebda lezzjoni li l-aggressjoni, u l-invażjoni ma fadlilhomx post fid-dinja tal-lum.

Dak li qed iseħħ fl-Ukrajna mhu xejn ħlief ċaħda tal-prinċipji fundamentali li fuqhom hija msejsa dinja ċivilizzata.

Kif għamilt sa minn mindu faqqgħat il-gwerra nhar l-24 ta’ Frar, inwassal is-solidarjetà tiegħi u tagħkom lill-Poplu determinat tal-Ukrajna li bħalissa għaddej mill-qilla ta’ xitwa kiefra, ħafna minnhom mingħajr ebda kumdità u f’kesħa kbira.

Inrodd ħajr lilkom ilkoll li wrejtu empatija u ġenerożità kbira ma’ dawk l-Ukreni li baqgħu f’arthom u oħrajn li ġew fostna hawn Malta. Kienet okkażjoni oħra fejn il-qalb tajba tal-Maltin, l-Għawdxin, u anki dawk il-barranin fostna nfetħet beraħ.

Hekk kif Malta ser tieħu postha fil-Kunsill tas-Sigurtà tal-Ġnus Magħquda proprju ftit tal-ġranet oħra, it-tama tiegħi hija li tinstab soluzzjoni dejjiema għal din il-gwerra, u kunflitti oħrajn, li qed joħonqu l-paċi u l-istabbiltà li lkoll nixtiequ naraw madwarna.

Ninsab konvint li Malta ser tagħti s-sehem konsistenti u determinat tagħha lejn dan il-għan.

Fil-kuntest lokali, matul din is-sena wkoll komplew jinbtu jew jissaħħu sfidi li ser ikollna nindirizzaw fix-xhur li ġejjin u oħrajn li fuqhom hemm bżonn li nkunu ferm aktar sensittivi għalihom bħala Poplu.

Is-soċjetà tagħna qed titlob minna li nieħdu b’aktar serjetà u attenzjoni mistħoqqa temi importanti li, jekk ma niħdux ħsiebhom, ser ikomplu jagħmlu l-ħsara lil min hu diġà batut.

Matul is-sena smajtuni kemm-il darba nisħaq fuq il-bżonn li ma jitħalla ħadd l-art u li s-soċjetà ma tinsa lil ħadd warajha.

Hemm bżonn inwarrbu l-ġibda tal-kisbiet materjali u nħabirku aktar lejn il-ġid komuni.

Il-faqar jeżisti, u f’ħafna forom u gradi differenti.

Hawn min hu milqut huwa stess, jew tilef xi membru tal-familja b’vizzji qerrieda ta’ droga jew xorb. Oħrajn huma maħkumin mil-logħob tal-azzard.

Hawn min id-dar għalih jew għaliha tfisser moħqrija, swat u theddid minflok kenn u kuntentizza.

Hawn tfal u żgħażagħ imkissrin bil-bullying, li jtellifhom is-serenità tat-tfulija u jbiddilhielhom f’tensjoni, biża’ u solitudni.

Napprezza ferm kif f’dan iż-żmien tas-sena kulħadd iħossu aktar ġeneruż.

Bħal donnu jirtabu l-qlub.

Iżda s-solidarjetà u l-empatija m’għandhomx ikunu biss moda fiergħa ta’ Diċembru, u ninsewhom malli nżarmaw it-tiżjin tal-Milied.

Irridu nidraw nuruhom tul is-sena kollha.

Nixtieq allura li s-sena 2023 tkun waħda fejn ilkoll nagħmlu aktar atti ta’ għajnuna bejnietna, fil-familji, fuq il-post tax-xogħol, fl-iskejjel, mal-anzjan u mal-batut.

Il-flus u l-proprjetà mhumiex kollox!

Nieħu din l-okkażjoni biex nirringrazzja ’l-Poplu kollu għas-sostenn u l-appoġġ li tagħtu lill-Uffiċċju tal-President fil-bosta inizjattivi maħsuba biex ibattu dawn it-tbatijiet.

Huwa inkoraġġanti ħafna li minkejja d-diffikultajiet li jistgħu jinqalgħu, dejjem sibniekom warajna, lesti li tgħinu kif tistgħu.

Is-sentimenti ta’ mogħdrija u altruwiżmu għandhom jaslu għand kulħadd, inkluż il-barranin li jgħixu f’Malta u Għawdex.

M’għandu jkun hemm l-ebda distinzjoni bejn id-dinjità li jgawdi l-Malti u dik li jgawdi l-barrani, ġej minn fejn ġej.

I now wish to convey my best wishes for the Festive Season to all foreign communities in Malta. It is my hope that whatever your creed or religion, you feel part of the spirit of solidarity and altruism that marks Maltese celebrations at this time of the year.

I take this occasion to thank you all for the enriching contributions you make to our social fabric and urge you to participate in all initiatives and events intended to consolidate your connections and bond with your adoptive home, Malta.

I wish you and your loved ones, all the very best.

L-aħħar kelmtejn tiegħi jmorru lejn dawk fostna li huma morda, u dawk li għaddejjin minn tbatijiet ta’ saħħa mentali.

Għal min għaddej minn xi għawġ, dawn il-ġranet ħafna drabi ma jġibux ferħ iżda aktar niket u qtigħ il-qalb.

L-appell tiegħi lilkom huwa li tkomplu tfittxu l-għajnuna, kemm minn professjonisti, kif ukoll minn dawk ta’ madwarkom.

Żgur li b’xi ġest ta’ mħabba, żgħir kemm hu żgħir, it-tbatija tagħkom tittaffa.

Min-naħa tiegħi, inwegħedkom li tinsabu fi ħsibijieti u anki f’talbi.

Nagħlaq billi f’ismi u f’isem Miriam nixtieq lilkom u lill-familji tagħkom Milied Hieni u Sena Ġdida mimlija hena, sliem u fuq kollox saħħa.

Grazzi.

Skip to content