The President of Malta

Speech by H.E. George Vella, President of Malta, on the occasion of the 175th Anniversary of the establishment of the Chamber of Commerce, Enterprise and Industry, 27 January 2023, (Speech in MT)

Onorevoli Prim Ministru,

Onorevoli Ministri,

Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni,

President tal-Kamra,

Mistednin Distinti,

Ilqajt bi pjaċir din l-istedina u nirringrazzja lill-President Marisa Xuereb u l-membri tal-Kamra tal-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija talli għoġobhom jitolbuni naqsam il-ħsibijiet u l-perspettiva tiegħi fuq l-importanza ta’ dan l-Anniversarju.

Nibda qabelxejn billi nwassal l-apprezzament tiegħi għall-ħidma li qed twettaq din il-Kamra għat-tisħiħ, mhux biss ekonomiku u kummerċjali ta’ pajjiżna, iżda wkoll għal ħafna okkażjonijiet fejn il-Kamra tanalizza, tistudja u tagħti direzzjoni.

Fix-xogħol tagħha, il-Kamra qiegħda kulma tmur, dejjem tifrex l-oqsma li ssemma’ leħinha fuqhom, bit-tir li tkompli titjieb il-kwalità tal-ħajja, fl-interpretazzjoni l-aktar wiesgħa tagħha.

Permezz tal-istudji dettaljati, konsultazzjonijiet u anki stqarrijiet – kultant ukoll b’saħħithom u bla tidwir tal-kliem – il-Kamra qisha mera li tirrifletti l-iżviluppi, tajbin u inqas tajbin, li qed iseħħu fis-soċjetà tagħna.

Dan minn dejjem kien.

Jekk nagħtu titwila fuq fuq lejn ir-rwol storiku li kellha l-Kamra, bid-diversi titli u kompożizzjonijiet tul id-deċennji, naraw kif din l-entità dejjem imxiet id f’id mal-iżviluppi kontemporanji ta’ dak iż-żmien.

Fl-ewwel snin tagħha, fl-eqqel tal-era kolonjali, kienet xprun strateġiku għall-kummerċ Ingliż fl-ibħra tal-Mediterran.

Iktar reċentement, preċiżament fl-1942, nibtet sezzjoni fi ħdan il-Kamra tal-Kummerċ biex tirrapreżenta l-industrija. Fl-1946, din ħarġet mill-Kamra u twaqqfet il- Federazzjoni tal-Industrija, li eżatt wara t-Tieni Gwerra Dinjija, f’kuntest ta’ tifrik u deżolazzjoni, rat kif tagħmel biex tagħti spinta lis-settur industrijali, u ma damitx ma żviluppat kuntatti bżonjużi ferm ma’ entitajiet simili ’l bogħod minn xtutna.

L-evoluzzjoni ta’ dawn iż-żewġ entitajijiet baqgħet miexja pari passu mat-tibdil li għaddiet minnu Malta, u mhux biss. 

Ir-riformi u l-immodernizzar tal-ekonomija lokali, il-globalizzazzjoni dejjem aktar evidenti fuq livell internazzjonali, is-sħubija ta’ Malta fl-Unjoni Ewropea, id-dħul fiż-żona Ewro u l-ftuħ tal-fruntieri fiż-Żona Schengen, kollha kellhom impatt fuq il-futur tal-Kamra li biex tibqa’ rilevanti kellha bilfors tadatta għal dawn il-fatturi.

Il-milja kompliet tintlaħaq meta fis-sena 2009, ingħaqdu ż-żewġ pilastri tal-kummerċ u tal-industrija, bis-sħubija tal-Kamra tal-Kummerċ u l-Federazzjoni tal-Industrija f’entita’ waħda. B’hekk, kemm il-viżjoni kif ukoll l-implimentazzjoni, saru komprensivi u fuq skala kemm jista’ jkun mifruxa.

Illum il-ġurnata nistgħu niftaħru – u nuża din il-kelma intenzjonalment – b’entità li filwaqt illi tħares l-interessi tal-membri tagħha u tipprovdilhom kull għajnuna tanġibbli, qiegħda wkoll f’pożizzjoni ideali li tagħti sehem kostruttiv fit-tfassil ta’ policies nazzjonali, li jmorru lil hinn mill-oqsma strettament kummerċjali, iżda li jista’ jkollhom impatt, pożittiv jew negattiv, fuqhom.

Bla dubju, il-Kamra għandha sehem ewlieni biex tistudja kif jingħelbu l-effti ħżiena ta’ diversi sfidi ta’ natura globali, u li għandhom jew jista’ jkollhom ukoll influwenza diretta fuq ix-xenarju lokali.

Wara sentejn ta’ pandemija kiefra, qegħdin nitħabtu kontra l-konsegwenzi tal-gwerra fl-Ukrajna speċjalment fl-oqsma tal-konnettività, il-prezzijiet tal-prodotti u anki fis-settur tal-enerġija.

Ilkoll nittamaw li bl-għaqal u b’determinazzjoni, noħorġu minn dan il-kapitlu ikrah bl-inqas ħsara possibbli u nirkupraw mill-aħjar li nistgħu minn dawn l-impatti negattivi.

Sinjuri,

M’iniex ser nidħol f’xi spjegazzjoni jew analiżi teknika tal-oqsma li topera fihom din il-Kamra fl-okkażjoni tal-lum.

Hawn bosta esperti f’din il-kamra f’dan ir-rigward, u dik il-biċċa xogħol inħalliha għalikom.

Lanqas biħsiebni nkun jien li nelenka s-suċċessi minn naħa u d-disfatti minn naħa l-oħra.

L-għan tiegħi llum huwa pjuttost li nirriflettu fuq ir-rabta bejn is-settur kummerċjali u oqsma oħrajn li forsi għadna ma drajniex inħaddmuhom flimkien għat-titjib kollettiv ta’ ħajjitna.

Insemmi pereżempju l-importanza ta’ suġġetti bħall-ambjent, l-edukazzjoni, it-tisħiħ tas-soċjetà, il-multikulturaliżmu u l-istat tad-dritt, il-politika barranija meta wieħed qed jiddiskuti t-tkabbir tal-ekonomija u l-profil kummerċjali tal-pajjiż.

Fil-fehma tiegħi, ċertament li din il-Kamra qiegħda taqdi rwol importanti ħafna.

Dan ngħidu fl-isfond ta’ bosta inizjattivi u studji li tħejjew bil-ħsieb li jkompli jikber l-għarfien kemm fil-klassi politika, fost l-intraprendituri kif ukoll fost il-pubbliku inġenerali li soċjetà b’saħħitha u kuntenta ma tinbeniex biss fuq kemm huma kbar it-tranżazzjonijiet monetarji, u l-miljuni ġenerati.

Jien apprezza għalhekk is-servizz li qed tagħti din il-Kamra lill-komunità kollha meta turi b’mod kważi empiriku kif l-ebda settur jew qasam ma jista’ jiġi evalwat u indirizzat b’mod effiċjenti, f’iżolazzjoni jew għal riħu, maqtugħ minn kull konsiderazzjoni oħra. 

Jekk isir dan, inkunu qed inħarsu biss sa xiber imneħirna, u bħala riżultat, is-soluzzjonijiet ikunu temporanji, superfiċjali u mhux sostenibbli.

Inkunu qed nidħku bina nfusna.

Ser insemmi bħala każ kurrenti, is-suq tax-xogħol. 

Żgur li dan huwa eżempju li jitlob viżjoni wiesgħa u li tmiss ma’ bosta setturi oħra u li ma jistax jiġi indirizzat b’lenti dejqa, jew b’perspettiva ristretta.

Immedjatament jiġi f’moħħna s-settur tal-edukazzjoni u kif dan għandu  impatt rwol ċentrali u dejjiemi fuq is-suq tax-xogħol u allura l-ekonomija tal-pajjiż.

F’dan ir-rigward, naqbel perfettament mar-rakkomandazzjonijiet li għamlet din il-Kamra propju ftit tal-ġranet ilu, biex tkompli tinbidel il-mentalità żbaljata li l-edukazzjoni mhix biss waħda akkademika, u tal-kotba u l-eżamijiet biss, iżda għandu jkollha firxa wisq ikbar.

Għal riżultati pożittivi u fit-tul anki fix-xejra ekonomika tal-pajjiż, l-edukazzjoni, sa minn etajiet żgħar, trid tinkludi wkoll il-valuri tal-komunità, l-apprezzament tat-teknoloġija, il-ħsieb kritiku, it-tħaddim tajjeb tal-midja, l-inklużjoni kulturali u l-kapaċità li nkunu flessibbli, u naċċettaw il-bidla.

La qegħdin insemmu l-inklużjoni, ser nisħaq fuq punt ieħor li huwa wkoll marbut mas-suq tax-xogħol u li lili jinkwetani mhux ftit.

Kulma jgħaddi ż-żmien, qegħdin ilkoll naraw kemm żdiedu sewwa, kemm fil-kwantità u kemm fit-ton, id-diskussjonijiet, kultant kontroversjali  fuq il-ħaddiema barranin li għandna fostna.

Lil hinn mill-istatistika u r-raġunijiet  ekonomiċi ta’ għalfejn ġejna bżonn ħaddiema barranin, u jekk hemmx il-prospett li titnaqqas din id-dipendenza, speċjalment f’ċertu setturi, hemm bżonn ta’ bidla radikali tal-mod kif inħarsu lejn il-kundizzjonijiet li wħud minnhom jispiċċaw fihom.

La l-pajjiż ġie bżonnhom, u qiegħed jieħu servizz tajjeb minnhom, inħoss li huwa dover tiegħna li nħarsu l-interessi u d-dinjità tagħhom.

Qed insemmi d-dinjità, għax spiss nisimgħu b’abbużi sfaċċati li m’għandu qatt ikollhom post f’soċjetà ċivilizzata u moderna.  Abbużi li għandhom iħammru wiċċ min iwettaqhom.

Dan jorbot ħafna mat-tibdil b’saħħtu li għaddej minnu pajjiżna, f’dak li huwa l-bidla għal soċjetà multikulturali.

Ma nistgħux nibqgħu naħsbu f’termini ta’ ‘aħna u huma’, fejn sikwit naraw li bejn il-kundizzjonijiet ta’ xogħol tal-ħaddiem Malti u dak tal-barrani jkun hemm baħar jaqsam.

Din hija realtà li rridu nindirizzaw b’mod realistiku, matur, uman u b’saqajn mal-art.

Nappella lill-awtoritajiet, lil din il-Kamra, u lill-membri tagħha biex jagħmlu l-almu tagħhom kemm fit-tfassil ta’ policies u iktar u iktar fejn jidħol l-infurzar fuq bażi regolari.

L-ambjent ukoll huwa suġġett ieħor li hemm bżonn insemmuh aktar meta niddiskutu l-kwalità tal-ħajja. Drajtuni sew insemmi dan il-punt, bħal ma jagħmlu ħafna oħrajn, kull meta tippermetti l-okkażjoni.

Il-Kamra minn dejjem tat importanza lil dan is-suġġett u napprezza l-mod globali li bih illum qed jiġi miftiehem l-ambjent – mill-klima u l-enerġija, l-arja nadifa, il-bijodiversità, il-provvista tal-ilma, il-mobilità sostenibbli, il-bini u l-kostruzzjoni – dawn kollha huma aspetti differenti ta’ kif niddiskutu l-ambjent.

Ninnota wkoll bi pjaċir l-enfasi li l-Kamra tpoġġi fuq il-membri tagħha stess biex il-pjanijiet tagħhom għat-tul ikunu dejjem aktar mibnija fuq is-sostenibilità u mhux il-profitti biss.

Sinjuri,

Iktar kmieni semmejt ir-rilevanza ta’ din il-Kamra u strutturi oħra bħalha fil-kuntest tar-riformi li għaddejjin biex ikomplu jissaħħu l-kontabilità u l-istat tad-dritt.

Bħala operaturi ewlenin fl-oqsma tal-kummerċ, l-intrapriża u l-industrija għandkom rwol kruċjali li taħdmu mal-awtoritajiet u l-membri tagħkom favur il-governanza tajba.

Għandu jkollkom kull setgħa, kuraġġ u serenità li titkellmu u tieħdu passi meħtieġa fejn taraw l-abbuż.

Bl-istess mod, għandkom tużaw il-mezzi kollha biex tkomplu twasslu l-messaġġ ma’ entitajiet u anki intraprendituri individwali barra minn xtutna, dwar il-kredenzjali sodi u pożittivi li pajjiżna għandu x’joffri.

Meta tagħmlu dan, żommu s-sens ta’ indipendenza, oġġettività u rettezza li għaraftu żżommu tul is-snin.

Il-kritika hija dejjem tajba meta hija kostruttiva, meta hija responsabbli, u meta ibbażata fuq il-fatti u mhux fuq l-ispekulazzjoni.

Nixtieq nara l-ħidma tagħkom tkompli miexja fuq dawn l-istess parametri fis-snin li ġejjin.

Qabel nagħlaq, ippermettuli niftaħ parenteżi qasira iżda f’waqtha ferm, biex inrodd ħajr lill-President tal-Kamra Marisa Xuereb għat-tmexxija eċċellenti li biha kompliet issaħħaħ ir-rispett li tgawdi din il-Kamra.

Sinjura President, tul dawn l-aħħar sentejn kien verament pjaċir għalija naħdem mill-qrib miegħek, kelli bosta okkażjonijiet fejn stajt ingawdi mill-għarfien dettaljat, mill-ħsieb ċar, mill-onestà u l-professjonalità tiegħek.

Nirringrazzjak f’isem il-Poplu Malti tas-servizz li tajt f’din il-kariga, fejn komplejt issaħħaħ ir-rispett miksub minn dawk ta’qablek, li bħalek kellhom ix-xorti, u r-responsabbilità li jmexxu din il-Kamra tal-Kummerċ, Intrapriża u l-Industrija.  

Grazzi.

Skip to content