The President of Malta

Speech by H.E. The President of Malta, George Vella, during the courtesy visit by the Ambassadors and High Commissioners to Malta.

Palazz Verdala

On. Ministru Borg
Segretarju Permanenti
Ambaxxaturi
Kummissarji Għolja
Mistednin Distinti

Għeżież ħbieb,

F’isem u f’isem Miriam, nirringrazzjakhom talli għoġobkom tiġu ssellmulna bħali parti mill-programm tal-Laqgħa tal-Ambaxxaturi.

Naf li għadkom ġejjin minn taħditiet dettaljati mil-lat tekniku u allura mhux ser nidħol f’dak il-mertu.

Nemmen li bħal dejjem, id-diskussjonijiet li kellkom ser ikunu ta’ ġid u li qsamtu esperjenzi u prattiċi li ser ikompli isaħħu x-xogħol tal-Ambaxxati u tal-Ministeru b’ mod aktar wiesgħa.

Minn naħa tiegħi, l-okkażjoni tal-lum nixtieq li sservi tlett funzjonijiet, Appell, Ringrazzjament u Tislima.

Ippermettuli nibda billi nagħmel appell b’saħħtu biex iżżommu l-valuri u l-prinċipji fuq quddiem nett tal-ħidma tagħkom u matul it-teħid ta’ deċiżjonijiet li jkollkom tieħdu.

L-interessi tal-pajjiż jiġu l-ewwel u qabel kollox.

B’dan irrid infisser kif apparti l-għarfien tagħkom tas-suġġetti u l-oqsma li ssegwu b’interess, kif ukoll ir-riżultati li tiksbu b’ mod tanġibbli, tkunu wkoll kapaċi tiddefendu dak li huwa tajjeb, u tieqfu għal dak li huwa ħażin.

Kapaċi tipperswadu li dak li qegħdin tippromwovi, huwa l-aħjar triq il-quddiem.

Użaw il-kariga u l-kwalitajiet tagħkom biex kif jippermettu ċ-ċirkostanzi, tiġġieldu l-inġustizzji globali u l-abbużi, u tkunu leħen għal min l-inqas li għandu setgħa.

Leħinna jaf huwa żgħir, iżda meta kien hemm bżonn jasal wassalnieh, u rajna riżultati.

Fil-kuntest imqalleb tal-lum, hemm bżonn iktar minn qatt qabel li nitkellmu kontra l-aggressjoni u l-vjolenza fuq in-nies ċivili, ir-ritaljazzjoni bla proporzjon, u atti li jkissru u jxejnu il-liġijiet internazzjonali, inklużi dawk umanitarji.

Fuq kollox irridu nsostnu li atti terroristiċi, ġejjin minn fejn ġejjin, huma dejjem kundannabbli bla ebda riżerva.

Biżżejjed insemmi dak li għaddej fl-Ukrajna u f’Gaza biex tifhmu kemm hemm bżonn ta’ ilħna bħal dawk ta’ Malta, li kontra kull kurrent, dejjem tibqa’ tfittex il-paċi u d-djalogu.

Żgur li taqblu miegħi meta ngħid li l-kumpass morali għandu jaħdem ukoll fid-diplomazija.

Ħa ngħaddi issa għar-ringrazzjament.

L-ewwelnett, inroddilkom ħajr għax-xogħol imprezzabbli li kull waħda u wieħed minnkom qegħdin tagħmlu – mhux għal ġieħkom, iżda għal ġid Malta; għall-imħabba lejn pajjiżna.

Ma hemmx sodisfazzjon akbar minn meta nkunu barra minn pajjiżna u nisma’ awtoritajiet barranin ifaħħru x-xogħol u l-kompetenzi tad-diplomatiċi Maltin.

Ngħid għalija, f’dawn il-ħames snin ta’ sfidi ma jonqsu qatt – tista’ tgħid li kelli sodisfazzjon kontinwa u kostanti – li nisma’ tifħir fuq l-uffiċċjali tagħna fil-qasam tad-diplomazija – minn kull qasam, kemm dak bilaterali, kif ukoll f’oqsma ta’ ħidma multilaterali.

Kull meta ltqajt mal-kollegi tiegħi Kapijiet ta’ Stat, jew mexxejja oħrajn, anki dawk ta’ Istituzzjonijiet Inter-Governattivi – kulħadd l-istess kelma qalli.

Ħafna minnhom jistaqsuni – kważi bi stagħġib – kif jirnexxielna nlaħħqu ma’ kollox u ma’ kulħadd, u nżommu l-kolp ma’ pajjiżi ferm akbar minna u mgħonija ferm aktar fir-riżorsi.

Il-limitazzjonijiet tagħna qatt ma xekklu l-aspirazzjonijiet tagħna jew il-kisbiet u l-miljiet li konna dejjem kapaċi nilħqu.

Dawn id-diffikultajiet dejjem irnexxielna ngħelbuhom.

Dan huwa mument distint u delikat ħafna fl-istorja diplomatika ta’ pajjiżna hekk kif qegħdin fit-tmun ta’ tnejn mill-ikbar żewġ istituzzjonijiet internazzjonali – il-Ġnus Magħquda u l-OSCE.

Hawnhekk, kif għamilt riċentement mal-kollegi barranin, ser nifraħ lill-Ministeru Ian Borg, għall-viżjoni, determinazzjoni u – nżid ngħid ukoll kuraġġ – ta’ kif qed imexxi l-politika barranija ta’ Malta.

Ian, għidtielek qabel, u nerġa ngħidlek illum – prosit.

Dan it-tifħir mhuwiex wieħed tal-okkażjoni jew xi wieħed li qed inwassal bla ħsieb.

Ix-xogħol bil-għaqal tagħkom stajt narah u mmissu jien stess b’idejja kemm fil-kapaċità tiegħi ta’ Ministru, kif ukoll issa bħala President ta’ pajjiżna.

Ilkoll tafu li l-linja tal-affarijiet barranin dejjem żammejtha fuq quddiem nett tal-ħidma tiegħi. Suġġett li dejjem ħabbejt.

Ngħidilkom b’ sens ta’ gratitudni li r-riżultati li stajt ksibt matul il-karriera tiegħi ma kienux ikunu possibbli mingħajr ix-xogħol tagħkom, u l-kuntatti b’saħħithom u ta’ kuljum li żammejtu magħna fl-Uffiċċju, u anki miegħi personalment.

Ma nsemmi l-ħadd partikolari, iżda nsellem lil dawk kollha li għallmuni, iggwidawni u wettqu l-proposti u l-pjanijiet tiegħi.

Apprezzajt ferm kif bosta minnkom, kull meta kontu Malta għal xi laqgħa jew żjara privata hawn Malta, ġejtu ssellmuli l-Palazz ta’ Sant’ Anton, u kellna skambji ta’ ħsibijiet li jiswew mitqlu deheb.

Tafu daqsi li ċertu żviluppi kunfidenzjali u anki xi inkwiet li seta’ nqala’ fil-pajjiżi fejn qed isservu, ma ssibhom miktubin imkien, u għalhekk apprezzajt ħafna dawn it-tip ta’ laqgħat li kellna tul dawn il-ħames snin.

Forsi ftit hemm barra huma konxji ta’ kemm il-kariga tagħkom li sservu barra mill-pajjiż hija waħda li titlob minnkom impenn u responsabbiltà kbar, u li xi kultant tfisser anki ċaħda – mill-familja, minn pajjiżkom, u anki mill-ħin liberu u delizzji tagħkom.

Il-Poplu Malti u Għawdxi għandu jkun grat lejkom għad-dedikazzjoni, professjonalità u anki sens ta’ sagrifiċċju li tagħmlu biex iżżommu isem Malta fl-ogħla livelli ta’ stima u rispett.

Ħafna drabi xogħolkom ma jagħtix riżultati ta’ malajr, iżda ġieli jgħaddu s-snin biex jidher ir-riżultat.

Kważi kważi, iktar minn karriera, din tagħkom hija vokazzjoni.

It-tieni ringrazzjament, kemm xejn iktar personali, nagħmlu għall-mod ta’ kif, kull fejn żorna Miriam, jiena u d-delegazzjonijiet tiegħi, dejjem ilqajtuna b’dirgħajkom miftuħin.

Ma nqastuna qatt kemm mill-perspettiva professjonali, għan-natura u dettall tal-laqgħat li ħejjejtulna, u anki mil-lat iktar personali bil-merħba sinċiera li dejjem tajtuna.

Ħafna minnkom, anki fil-pajjiżi l-iktar imbegħdin u mhux mingħajr kumplikazzjonijiet, ilqajtuna litteralment fi djarkom u laqqajtuna mal-familji tagħkom, u mal-Maltin li jgħixu barra f’atmosfera ta’ rispett u ħbiberija.

Dawn kienu kollha esperjenzi memorabli u emozjonanti, li kemm jien u kemm Miriam ser nibqgħu ngħożżu.

It-tielet ringrazzjament imur għall-uffiċċjali tal-Ministeru, ibbażati f’Malta li tul dawn il-ħames snin, anki taħt pressjoni kbira ta’ xogħol ma fallew qatt milli jipprovduli noti u materjal ieħor utli għal mijiet ta’ laqgħat, Konferenzi u Żjarat ta’ Korteżija li kelli.

Nitlob lis-Segretarju Permanenti, d-Diretturi Ġenerali u Diretturi preżenti hawn biex iwasslu dan l-apprezzament tiegħi lill-membri kollha tal-uffiċċjali tagħhom, mill-kbir saż-żgħir.

It-Tislima ħallejtha għall-għeluq.

L-aħħar kelmtejn tiegħi, huma sempliċi iżda sinċiera fl-istess ħin.

Hekk kif it-terminu tiegħi wasal biex jintemm ser insellmilkom għall-aħħar darba bħala President tar-Repubblika.

Miriam u l-istaff tiegħi – uħud minnhom tafuhom sew – jingħaqdu miegħi f’din it-tislima, u awgurju sinċier għal aktar suċċess fil-ħidma tagħkom u fuq kollox l-hena u s-saħħa.

Miriam u jiena nistednukom tiġu żżuruna bħala ħbieb, fid-dar tagħna ż-Żejtun, kull meta terġgħu tkunu Malta.

Grazzi.

Skip to content