The President of Malta

Speech by His Excellency George Vella, President of Malta, during the presentation of the book ‘Fidelis et Verax’ to His Excellency Monsignor Charles J. Scicluna, the Archbishop of Malta, on the occasion of the Tenth Anniversary of His Episcopal Ordination, Agatha Barbara Hall, Sant’Anton Palace, 26 November 2022, (Speech in MT)

L-Eċċellenza Tiegħek Monsinjur Arċisqof,

Onorevoli Prim Imħallef,

L-Eċċellenza Tiegħu President Emeritu,

Sinjuri,

Bi pjaċir nilqagħkom fil-Palazz ta’ Sant’Anton u nirringrazzjakom talli wassaltuli din l-istedina sabiex flimkien magħkom niċċelebraw l-Għaxar Anniversarju mill-Ordinazzjoni Episkopali tal-Eċċellenza Tiegħu Monsinjur Arċisqof Charles J. Scicluna.

Irrid nibda billi nagħti ħajr lir-Reverendu Dottor Stefan Attard u lil Dottor John Berry ta’ din l-inizjattiva sabiħa li diġà smajna ħafna fuqha, jispjegawlna kif bdiet u kif inħadmet. Kif qalulna, ilhom sentejn jaħdmu għall-okkażjoni tal-lum u bis-saħħa tagħhom ġiet ippubblikata din il-ġabra ta’ artikli li, bħalma ntqal, ivarjaw minn filosofija, skrittura, storja tal-Knisja, teoloġija, liġi kanonika, u l-Iżlam, fost suġġetti oħra. Nemmen li din għad tkun ta’ referenza akkademika u storika importanti ħafna fil-futur. Mhux biex jitgara l-ktieb imma biex jinqara u jiġi studjat tajjeb.

Nammetti li fil-bidu kont sorpriż li Dottor Attard u Dottor Berry bdew jaħdmu b’daqshekk żmien kmieni biex jippreparaw din il-produzzjoni. Iżda meta rajt l-aħħar verżjoni tal-ktieb stajt napprezza kemm xogħol u dedikazzjoni tinvolvi pubblikazzjoni ta’ din ix-xorta. U għalhekk nirringrazzjahom, f’isimkom kollha, għall-opportunità li taw lili u lill-oħrajn li nkunu kontributuri, bil-kontribut modest tiegħi fejn ridt nuri xi tfisser li tkun mexxej u qaddej.

Fl-artiklu tiegħi, Servitor et Praefectus, tajt rendikont personali għal dak li għalija jfissru l-kliem ‘servizz’ u ‘tmexxija’. Joħroġ ċar li l-kariga ta’ Kap ta’ Stat iġġorr dmirijiet u responsabbiltajiet simili ħafna għal dawk ta’ Arċisqof.

Hawnhekk ħafna drabi wieħed jara l-problemi u l-isfidi jtaqqluk u jinkwetawk u jibqgħu jittantawk u jberrnu f’moħħok sakemm tittieħed id-deċiżjoni.

Spiss issib ruħek waħdek. Aktar iva milli le.

Minkejja li mdawrin b’persuni validi li jagħtu l-opinjoni tagħhom, ħafna drabi mirquma u studjata, dwar xi każ jew ieħor, il-piż tar-responsabbiltà, bħalma jaf kull min ikollu jiddeċiedi, tad-deċiżjoni finali jibqa’ dejjem ta’ dak li jiddeċiedi, u trid iġġorr il-konsegwenzi, tajbin jew anqas tajbin, tad-deċiżjonijiet li tkun ħadt.

Nemmen li l-esperjenza tal-ħajja tgħin ħafna u hija fost l-akbar gwida biex tkun mexxej u fl-istess ħin qaddej tajjeb. Trid tmexxi bil-Ħaqq u fl-istess ħin b’empatija u b’umanità. Irridu nkunu aħna l-eżempju tal-għaqda u tal-imħabba u rridu naraw li din tissawwar anki fil-poplu.

Dan kollu ngħidu u nagħmlu kuljum b’umiltà u naf fiċ-ċert li l-esperjenza twila li għandu l-Monsinjur Arċisqof fil-karigi varji li okkupa, kienet għalih għodda neċessarja li ggwidatu tul dawn l-aħħar għaxar snin. Kienet id-dawl li mexxieh, kienet il-ħażna tal-għerf li għenitu jieħu d-deċiżjonijiet li kellu jieħu.

Fil-pożizzjoni tiegħu bħala Kap tal-Knisja f’Malta, lill-Monsinjur Arċisqof narawh jieħu rwoli differenti. Narawh bħala għalliem, bħala duttur fil-qasam legali, ambjentali u ċiviku, iżda fuq kollox, jippersonifika l-għożża u l-imħabba għall-ħajja, kif qal diġà, mill-bidu sat-tmiem tagħha. Bosta drabi jservi wkoll bħala l-leħen tal-kuxjenza li ma jiddejjaqx iwiddeb fejn ikun hemm bżonn. Kliemu dejjem ċar u meqjus, magħżul apposta skont l-okkażjoni, u dan huwa frott ta’ dixxerniment, ta’ preparazzjoni u ta’ ħsieb.

Irrid nieħu din l-opportunità sabiex inroddlu ħajr tal-appoġġ li dejjem sibt minnu u mill-Uffiċju tiegħu kull meta ħdimna flimkien, u meta kultant ukoll, bi tbissima mqarba, jgħidli xi ħaġa żgħira minn taħt l-ilsien. Dawn l-appoġġ u l-kooperazzjoni spikkaw l-aktar matul iż-żjara tal-Papa Franġisku li seħħet f’April li għadda. Kienet okkażjoni unika fejn Stat u Knisja ħadmu flimkien biex laqgħu b’mod eċċellenti lill-Kap tal-Istat tal-Vatikan, u fl-istess ħin il-Kap tal-Knisja Kattolika, f’pajjiżna.

Eċċellenza, grazzi ta’ dan kollu. F’dan l-anniversarju sabiħ nawguralek ħafna saħħa, ħafna kuraġġ u serenità sabiex tkompli sservi ta’ Ragħaj tal-Poplu Malti fis-snin li ġejjin.

Nawguralek.

Skip to content