The President of Malta

Speech on the occasion of the Oath of Appointments in the Judiciary, The Palace, Valletta, 21 December 2022 (Speech in MT)

On. Prim Ministru,

On. Prim Imħallef,

On. Ministru għall-Ġustizzja,

Avukat tal-Istat,

Sinjuri Mħallfin,

Mistednin Distinti,

Insellmilkom u nilqagħkom bi pjaċir fil-Palazz tal-Belt għal din l-okkażjoni importanti għall-qasam tal-ġustizzja u t-tisħiħ tal-Istat tad-Dritt f’pajjiżna.

Filwaqt li nagħti merħba lilkom ilkoll, nilqa’ b’mod speċjali lilkom – Sinjuri Mħallfin – u nifirħilkom għal din il-ħatra prestiġjuża.

It-tifsira ta’ din il-ġurnata għalikom u għall-qraba tagħkom hija bla dubju waħda ta’ sinifikat u valur kbar.

Illum qed tgħixu l-milja tal-istudji tagħkom, tal-esperjenza wiesgħa tagħkom fis-settur legali, u tal-isforz u s-sagrifiċċju li għamiltu tul is-snin biex tkunu tistgħu taslu fejn wasaltu llum.

Dawn l-aħħar xhur smajna u tkellimna ħafna fuq il-ħtieġa ta’ aktar riżorsi fil-Qrati tagħna, u fuq kemm fadal x’isir biex jiġu evitati d-dewmien u proċeduri twal fl-implimentazzjoni tal-ġustizzja.

Nemmen li dan li qed nagħmlu llum huwa pass ieħor fid-direzzjoni t-tajba.

Il-Poplu Malti ser ikun qed iserraħ fuq l-għaqal u d-dehen tagħkom sabiex tkompli titħares il-Kostituzzjoni, il-liġijiet tagħna, kif ukoll l-interessi ta’ kull wieħed u waħda minna.

It-tnejn li intom diġà għandkom esperjenza, pożittiva u mhux żgħira, bħala maġistrati.

Hawnhekk inżid li bħala ġudikanti nisa, intom tafu tkunu wkoll ta’ eżempju għal bosta tfajliet u studenti nisa u tkunu ta’ ispirazzjoni għalihom biex jieħdu l-istess passi għal karriera ta’ suċċess u siewja għas-soċjetà, bħalkom.

Fil-qadi ta’ dmirijietkom m’għandix dubju li ser tkunu qed tiġu mmexxija minn sens ta’ responsabbiltà u professjonalità.

Fuq kollox hija kruċjali l-imparzjalità li biha biss tista’ tinkiseb il-ġustizzja.  

Fil-ħidma tagħkom m’għandu jgħodd l-ebda twemmin, razza, kulur, wiċċ jew preferenza, li jista’ jinfluwenza deċiżjoni li tkunu mistennija tieħdu.

Ma’ dawn inżid ukoll l-integrità, li meta tkun indukrata u preżervata, tilqa’ minn kull kritika professjonali, kif ukoll dik personali.

Minn Ġudikant, wieħed jistenna indipendenza sħiħa, minn kull indħil, influwenza jew pressjoni esterna, biex ix-xogħol tagħkom isir bis-serenità assoluta, li jirrikjedu deċiżjonijiet ta’ piż kbir għas-soċjetà kollha.

Jistenna wkoll aġġornament kontinwu fil-liġi u l-ġurisprudenza.

Barra mill-Qrati, żommu wkoll quddiem għajnejkom li għall-poplu inġenerali, intom eżempju ta’ korrettezza, etika u onestà fl-imġiba tagħkom, kullimkien, mhux fuq il-bank tal-Qorti biss.

Ninsab konvint li dawn il-valuri ser ikunu qegħdin imexxukom f’kulma tagħmlu.

Nifirħilkom, Sinjuri Mħallfin, u nħeġġiġkom tagħmlu l-almu tagħkom sabiex bil-ħidma tagħkom tkompli tissaħħaħ l-amministrazzjoni tal-ġustizzja f’pajjiżna.

Nawguralkom kull suċċess.

Skip to content