The President of Malta

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT

STQARRIJA MILL-UFFIĊĊJU TAL-PRESIDENT

Il-President ta’ Malta jgħarraf li:

Wara li saret sejħa pubblika mill-Ministru għall-Ġustizzja, Jonathan Attard, fit-13 ta’ Ottubru 2023, biex isiru

espressjonijiet ta’ interess għall-ħatra ta’ ħames Maġistrati fil-Qrati Inferjuri ta’ Malta, minn persuni eliġibbli

għal dawn il-karigi;

Wara li l-Kumitat dwar il-Ħatriet tal-Ġudikatura, imwaqqaf bis-saħħa tal-Artikolu 96(A) tal-Kostituzzjoni,

irċieva u għarbel b’kollox wieħed u tletin (31) espressjoni ta’ interess, li minnhom tnejn (2) ġew irtirati, u waħda

(1) ma kinitx eliġibbli, biex b’kollox kien hemm tmienja u għoxrin (28) espressjoni ta’ interess;

Wara li l-istess Kumitat, iggwidat mid-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 96(B) tal-Kostituzzjoni, u bir-regoli u l-linji

gwida approvati mill-istess Kumitat, għamel l-evalwazzjoni tiegħu tal-kandidati kollha;

U wara li l-Kumitat kollettivament iddelibera dwar ir-rakkomandazzjonijiet li huwa tenut jagħmel lill-President

skont l-Artikolu 96(A) tal-Kostituzzjoni ta’ Malta;

Nhar il-Ħamis, 23 ta’ Novembru 2023, is-Sur Frankie Mercieca, Segretarju tal-Kumitat, ippreżentali r-rapport

dettaljat dwar il-kandidati li ġew irrakkomandati bħala idonei għall-ħatra ta’ Maġistrat tal-Qorti Inferjuri, millKumitat, fejn hemm evalwazzjoni dettaljata ta’ kull kandidat li fil-fehma tal-Kumitat kienu l-aktar idonei u

meritevoli;

Billi skont il-Kostituzzjoni, l-Artikolu 100, il-Maġistrati tal-Qrati Inferjuri għandhom jiġu maħtura millPresident, li jaġixxi fuq ir-rakkomandazzjoni magħmula mill-Kumitat dwar il-Ħatriet tal-Ġudikatura; għalhekk,

fuq il-fehma unanima tal-Membri tal-imsemmi Kumitat, u fuq indikazzjoni ċara ta’ min fl-opinjoni tal-Kumitat

kienu dawk li għandhom l-ogħla mertu u idonjetà għall-kariga ta’ Maġistrat fil-Qrati Inferjuri;

Il-President għandu pjaċir jaħtar, f’ordni alfabetika, lis-segwenti persuni sabiex iservu ta’ Maġistrati tal-Qrati

Inferjuri:

Dott. Agius Bonnici Antoine;

Dott. Galea Farrugia Philip;

Dott. Grech Jean Paul;

Dott. Thake Anne Marie;

Dott. Vella Nadia Helena.

Il-President, skont l-Artikolu 96A(6)(d) huwa mistenni wkoll li jippubblika l-ismijiet tal-Kandidati kollha

mgħoddija mill-Kumitat lill-President li fl-opinjoni tal-Kumitat ġew ikkunsidrati li kienu huma wkoll idonei u

meritevoli u li għandhom l-attribwiti neċessarji biex jokkupaw il-kariga ta’ Maġistrati fil-Qrati Inferjuri ta’ Malta;

Dawn il-persuni, f’ordni alfabetika, kienu s-segwenti:

Dott. Agius Bonnici Antoine;

Dott. Bezzina Mary Grace k/a Graziella;

Dott. Borg Galea Monica;

Dott. Caruana Vella Abigail;

Dott. Debono Marouska;

Dott. Ellis Joseph;

Dott. Galea Farrugia Philip;

Dott. Grech Jean Paul;

Dott. Karlsson Maria;

Dott. Pace Grima Danielle;

Dott. Quintano Elizabeth;

Dott. Schembri Ilona;

Dott. Thake Anne Marie;

Dott. Vella Nadia Helena;

Dott. Zammit Claudio

Il-President jifraħ lill-Ġudikanti ġodda u jirringrazzja lill-Membri tal-Kumitat dwar il-Ħatriet tal-Ġudikatura

għax-xogħol siewi u metikoluż li wettqu.

Skip to content